:پایان نامه ارتباطات سازمانی ومدیریت دانش/ انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی

– انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی: انتخاب یک کانال مناسب بستگی به موقعیت دارد و مدیران باید موارد زیر را درنظر بگیرند  : ۱-      ماهیت [۱] ارتباط مورد نظر ۲-      توانایی طرفها در ایجاد ارتباط ۳-      ارتباط متقابل بین گروه‌ها در درون هر یک از آنها ۴-      خصوصیات کانال بر حسب گزینش‌، سرعت و قابلیت […]

– انتخاب مسیر یا کانال ارتباطی:

انتخاب یک کانال مناسب بستگی به موقعیت دارد و مدیران باید موارد زیر را درنظر بگیرند  :

۱-      ماهیت [۱] ارتباط مورد نظر

۲-      توانایی طرفها در ایجاد ارتباط

۳-      ارتباط متقابل بین گروه‌ها در درون هر یک از آنها

۴-      خصوصیات کانال بر حسب گزینش‌، سرعت و قابلیت پذیرش

در انتخاب کانال ارتباطی، مدیران باید در مورد الگوی ارتباطات که بین افراد یک کانال وجود دارد اطلاعاتی داشته‌باشند. یک روش برای درک الگوهای احتمالی ارتباطات در نظرگرفتن چهار شبکه اصلی است، این شبکه‌ها، قالبهایی برای تماس میان مراکز تصمیم‌گیری به شمار می‌روند. شبکه‌های ارتباطی را به طور کمی به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز تقسیم‌بندی می‌کنند. شبکه ارتباطی متمرکز [۲] شامل شبکه ارتباطی Y و شبکه ارتباطی ستاره[۳] است. شبکه ارتباطی غیر‌متمرکز[۴] شامل شبکه ارتباطی زنجیره ای [۵]و شبکه ارتباطی دایره‌ای [۶]است. شبکه ارتباطی غیر‌متمرکز برای وظایف پیچیده و شبکه ارتباطی متمرکز برای وظایف ساده و دقیق مناسب است (یحیای ایله ای ،۱۳۹۰).

در شبکه دایره‌ای، ارتباطات ممکن است از هر طرف فرد آغاز گردد، بنابراین این الگو [۷]نماینده سیستم های ارتباطات در صورت نبودن یک رهبر یا یک برنامه مشخص برای عمل است. در الگوی چرخی یک رهبر مرکزی وجود دارد که با هر یک از زیردستان ارتباط برقرار می‌کند. به هر حال زیر دستان حق ارتباط با یکدیگر را ندارند. الگوی زنجیره ای شکل ویژه‌ای از الگوی دایره‌ای است، با این تفاوت که حلقه ها به هم پیوسته نیستند.

در مقایسه با الگوی دایره‌ای، هر یک از دو انتهای باز زنجیره در این الگو، گرایش دارد که مجموع حجم ارتباطاتی را که در شبکه داده می‌شود کاهش دهد. الگوی Y شبیه زنجیره است، با این تفاوت که یک عضو در خارج از زنجیره قرار می‌گیرد. الگوی Y بیانگر این مطلب است که یک عضو متخصص وجود دارد که با یک مدیر اجرایی در کنش متقابل است. بیشترین رضایتمندی اعضای شبکه مربوط به الگوی دایره‌ای، بعد الگوی زنجیره‌ای، سپس الگوی Y و در نهایت الگوی چرخی است. به هر حال اثربخش ترین شبکه، بستگی به موقعیت و هدفهای از پیش تعیین شده دارد و هنگامی که موقعیت تغییر می‌کند، شبکه دیگری ممکن است عملی باشد  (یحیایی ایله ای ،۱۳۹۰).

[۱] Nature

[۲] Focus

[۳] Star

[۴] Decentralized

[۵] Chain

[۶] Circle

[۷] Pattern

Related articles

معرفی کارت امتیازی متوازن

معرفی کارت امتیازی متوازن در دهه ۱۹۹۰ مدل کارت امتیازی متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت تحقق استراتژی و یا به عبارتی بهتر سیستمی برای استراتژی توسط رابرت کاپلان، استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتن مشاور برجسته مدیریت در آمریکا مطرح شد و از […]

Learn More

تعریف بازاریابی رابطه­ ای؛پایان نامه درباره وفاداری

تعریف بازاریابی رابطه­ای این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری[۱] در سال ۱۹۸۳معرفی شد که آنرا بعنوان جذب ، نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود (سین و همکاران[۲]، ۲۰۰۵). اگر چه تعاریف از لحاظ گستردگی و میزان اهمیت بسیار متنوعند ، ولی بیشتر تعاریف بازاریابی رابطه مند در ادبیات معانی مشابهی دارند . شث […]

Learn More

مفهوم کیفیت-پایان نامه درباره هزینه های کیفیت

  . مفهوم کیفیت کیفیت در فرهنگ لغت به درجه یا رتبه عالی اشاره دارد. بدین جهت کیفیت یک معیار نسبی از خوب بودن است. تعریف کیفیت به عنوان خوب بودن بطور کلی به محتوای عملیاتی آن اشاره دارد اما تعریف عملیاتی آن عبارت است از ” مطابق خواسته مشتری ” و بطور عملیاتی یک […]

Learn More