امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش­های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.. (Joseph, M.,& Stone, G., 2003) فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده­اند. این فناوری­ها  با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه­های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره­وری وکارایی و رشد در تمامی حیطه­های فعالیت بشری تبدیل شده­اند. مزایای بالقوه این فناوری­ها زمانی قبل حصول است که بین تمام بخش­های جامعه توسعه و گسترش یابند. (رضایی, 1388)

در این حوزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است. (یعقوبی & شاکری, 1387) پذیرش فناوری­های اطلاعات و ارتباطات با بخشی از دانش رفتار مصرف­کننده که به ارزیابی پذیرش و به­کارگیری یا عدم پذیرش این فناوری­ها در سطوح فردی و سازمانی می­پردازد حوزه­ی تحقیقاتی جدیدی را گشوده است که امکان تبیین بهتری را برای رفتار مصرف­کنندگان سیستم­های اطلاعاتی فراهم می­آورد. از این رو با بهره­گیری و توسعه­ی مدل های رفتار مصرف­کننده می توان برای استقرار مطلوب­تر سیستم­های اطلاعاتی راهکارهای عملی­تری ارائه داد.از این رو نخست پیشینه­ای از شکل­گیری و توسعه­ی مهمترین مدل­های رفتار مصرف­کننده در حوزه­ی فناوری اطلاعات ارائه شده و سپس پیشینه­ای از به­کارگیری این مدل­ها در حوزه­ی تخصصی خدمات نوین بانکی بررسی گردیده و شاخص­های اصلی و مدل مفهومی پژوهش ارائه می­شود.