پذیرش فناوری اطلاعات.پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش­های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.. (Joseph, M.,& Stone, G., 2003) فناوری­های […]

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش­های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.. (Joseph, M.,& Stone, G., 2003) فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده­اند. این فناوری­ها  با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه­های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره­وری وکارایی و رشد در تمامی حیطه­های فعالیت بشری تبدیل شده­اند. مزایای بالقوه این فناوری­ها زمانی قبل حصول است که بین تمام بخش­های جامعه توسعه و گسترش یابند. (رضایی, ۱۳۸۸)

در این حوزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است. (یعقوبی & شاکری, ۱۳۸۷) پذیرش فناوری­های اطلاعات و ارتباطات با بخشی از دانش رفتار مصرف­کننده که به ارزیابی پذیرش و به­کارگیری یا عدم پذیرش این فناوری­ها در سطوح فردی و سازمانی می­پردازد حوزه­ی تحقیقاتی جدیدی را گشوده است که امکان تبیین بهتری را برای رفتار مصرف­کنندگان سیستم­های اطلاعاتی فراهم می­آورد. از این رو با بهره­گیری و توسعه­ی مدل های رفتار مصرف­کننده می توان برای استقرار مطلوب­تر سیستم­های اطلاعاتی راهکارهای عملی­تری ارائه داد.از این رو نخست پیشینه­ای از شکل­گیری و توسعه­ی مهمترین مدل­های رفتار مصرف­کننده در حوزه­ی فناوری اطلاعات ارائه شده و سپس پیشینه­ای از به­کارگیری این مدل­ها در حوزه­ی تخصصی خدمات نوین بانکی بررسی گردیده و شاخص­های اصلی و مدل مفهومی پژوهش ارائه می­شود.

Related articles

شرکت­های کوچک و متوسط: عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­ها شرکت­های کوچک و متوسط تعریف شرکت­های کوچک و متوسط تعریفواحدوثابتیبرایشرکت­هایکوچکومتوسطوجودنداردوتعاریفموجودازکشوریبهکشوردیگروازیکبخشصنعتیبهبخشصنعتیدیگرتغییرمی­کند.البتهمعیارهاییبرایتعریفشرکت­هایکوچکومتوسطوجودداردکهمهمترین آنهاعبارتندازتعدادکارکنان،سرمایهاولیه،میزانفروش،میزاندرامد.درکشورهایاروپایی درصورتیکهتعدادکارمندانیکشرکتکمتراز٢۵٠نفروفروشسالانهانکمتراز۴٠میلیونیورو باشد،جزءشرکت­هایکوچکومتوسطمحسوبمیشوند. امادرچین تعدادکارمندکمتراز١۵۵نفروسرمایه٣٠میلیوندلار(جم، ۲۰۰۳). در زیر تعریف برخی از کشورها را آورده ایم. جدول ‏۲‑۱۰ مقایسه تعریف شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف (منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی) نام کشور تعریف صنایع کوچک […]

Learn More

پایان نامه ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان- رضایت مشتری

– رضایت مشتری در میان ادبیات نظری و تحقیقات عملی به رضایت مشتری توجه بیشتری شده است .رضایت مشتری یک خروجی موردانتظار از فعالیت های بازاریابی تکمیلی است، به طوری که با فراهم کردن خدمات و محصولات رضایتبخش برای مشتریان، امروزه باعث کسب موفقیت در دنیای به شدت رقابتی تجارت می شود.(حقیقی و همکاران،۱۳۹۱). رضایت […]

Learn More

راه‌های ایجاد رضایت شغلی:پایان نامه درمورد مشتری مداری

  ۲ راه‌های ایجاد رضایت شغلی   تحقیقات انجام شده همواره نشان می دهد که کارکنان مایلند بیشترین تلاش خود را در انجام وظیفه به کار گیرند، ولی از طرفی احساس می کنند که مدیریت همواره انها را به گونه‌هایی از انجام آن باز می دارد. مدیران اغلب ناآگاهانه شرایطی را به وجود می آورند […]

Learn More