گردشگری مذهبی[1]

گردشگري مذهبی یکی از رایج ترین اشکال گردشگري در سراسر جهان است و شامل سفرها و بازدیدهایی میشود که اصلی ترین هدف آن ها تجربه اي مذهبی است. گردشگري مذهبی یکی از رایج ترین اشکال گردشگري در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون و اعصار گذشته بر می گردد و شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف آن ها تجربه اي مذهبی است. جاذبه هاي مذهبی، زیارتگاه ها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادي از گردشگران مذهبی را به سوي خود جذب میکنند، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگري مانند مسافرخانه ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان داراي ویژگی هاي خاص خود است که در هر کشوري از تنوع بسیار بالایی برخوردار می باشد. نکته قابل توجه در این زمینه، این است که گردشگري مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگري می باشد که بر موانع آب و هوایی غلبه می نماید و با تغییرات فصلی و تحولات آب و هوایی تعداد گردشگران و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود. براي این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتداي ترك مبدا آغاز می شود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه می شود، در بر می گیرد. گردشگري مذهبی نقش عمدهاي در زندگی اجتماعی کشورهاي اسلامی ایفا می کند.

گردشگري مذهبی، علاوه بر جنبه هاي اقتصادي و مالی، باعث ارتباط بیشتر با سایر جوامع اسلامی شده و تعامل بین ملل و فرهنگهایی را که نقاط مشترکی دارند، سبب میشود. در ضمن باید توجه داشت که، پایدارترین گردشگران، گردشگران مذهبی هستند که برپایه مذهب به زیارت اماکن مذهبی میروند. زیرا گردشگران مذهبی ممکن است بارها به زیارت اماکن مقدس بروند و یک بار رفتن به این اماکن، آن ها را از مراجعه مکرر منصرف نمی کند. هم اکنون زیارت، یکی از مهمترین مقاصد سفر و گردشگري بسیاري از مردم کشورهاي مسلمان است، بنابراین میتوان از این امکان استفاده کرد و با تبلیغات در اینگونه کشورها زمینه ورود گردشگران مذهبی و توسعه گردشگري مذهبی را فراهم کرد.( فیض آبادی، محبوب، 1390: 3).

گردشگری مذهبی در زمرۀ قدیمی ترین و پُررونق ترین گردشگری های گذشته و حال سراسر جهان قرار دارد و قدمت آن ،که دشواری های اقلیمی یا بدیِ آب و هوا نیز مانع آن نمی شود ( منشی زاده، 1384: 139)( Adjit,2004:2) و قدمت آن به قدمت خود فرهنگ دینی می رسد.  مدارک و مستندات تاریخی موجود از تمدن های عظیم بین النهرین و مصر و دیگر سایر آثار و قرائن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ، از دیرباز از سفرهای مذهبی هزاران نفر از انسان ها حکایت می کنند، به طوری که توده های متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هر رنجی را بر خود هموار می کردند و راهی سفرهای دور و دراز می شدند. در واقع زیارت و گردشگری مذهبی ریشه در باورها و اعتقادات دینی مذهبی دارد ( مومنی و همکاران، 1387: 14). امروزه گردشگری مذهبی با همۀ اجزا و گونه های مختلف، به سبب ویژگی های ساختاری و کارکردی بارز آن، توانسته است در متن گردشگری جهانی جای گیرد، به طوری که حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته است (santos, 2004: 4) ، بر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهانگرد ی[2]، گردشگری مذهبی 26 درصد از کل جریان های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (Icep, 1997: 30).

در این نوع از گردشگری انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه هاست، که اقامتگاه ها و نوع امکانات آن به هر حال در طول مدت اقامت تأثیر می نهد.  ولی درآمد خانوار نقش چندانی در انگیزۀ اصلی زیارت از این اماکن ندارد ( فاطمی، 1380: 11). در میان گردشگران مذهبی، دو گروه مواجه مشاهده می شوند: یکی زائران، یا کسانی که انگیزۀ آنها از مسافرت، فقط انجام امور مذهبی است، و زمان و مدت اقامت شان، تابع اوقات فراغت نیست ؛ و دیگری ، گردشگر ان مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذهبی از مکان های دیگر گردشگری  اعم از مذهبی و غیر زیارتی  نیز دیدن می کنند و یا به عبارتی دیگر، اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولویت زیارت است، که خود موجب بالا رفتن مدت سفر و در نتیجه افزایش میزان هزینه های مسافرت می شود ( ابراهیم زاده و همکاران، 1390: 117). به همین دلیل امروزه منابع و جاذبه های گردشگری در تمامی بخش های برنامه ریزی و مدیریتی گردشگری اهمیت فراوانی یافته است ؛ لیکن استفاده از مواهب گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعه گردشگری امکا نپذیر نیست.

[1] Religious Tourism

[2] UNWTO