گزارشگری مالی دولتی.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

گزارشگری مالی دولتی : استفاده کنندگان اصلی اطلاعات مالی دولتی به اطلاعات مفصل تری نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مای اساسی نیاز دارند. گزارشگری مالی سالانه۱ باید در بر گیرنده بخش مقدمه، بخش مالی و بخش آماری باشد. بخش مقدمه: مطالب مطرح شده در بخش مقدمه باید شامل  صفحه عنوان و صفحه فهرست مطالب، […]

گزارشگری مالی دولتی :

استفاده کنندگان اصلی اطلاعات مالی دولتی به اطلاعات مفصل تری نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مای اساسی نیاز دارند.

گزارشگری مالی سالانه۱ باید در بر گیرنده بخش مقدمه، بخش مالی و بخش آماری باشد.

بخش مقدمه: مطالب مطرح شده در بخش مقدمه باید شامل  صفحه عنوان و صفحه فهرست مطالب، گزارش مدیر مالی۲ و سایر مطالبی باشد که به نظر مدیریت مناسب باشد.

گزارش مالی: این گزارش ممکن است نامه ای از طرف مدیر مالی به مدیر عامل و هیات مدیره واحد دولتی باشد. این نامه یا متن توضیحی باید بیان کننده الزامات قانونی و رویه ای مربوط به گزارش باشد. جنبه های با اهمیت وضعیت مالی و عملیات مالی واحد گزارشگری را به طور مختصر برای حسابهای مستقل و گروه حسابها در کل مورد بحث قرار دهد.

بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه باید در برگیرنده مواد زیر باشد:

۱-گزارش حسابرس

۲- صورتهای مالی اساسی

۳- صورتهای ترکیبی و انفرادی هر یک از حسابهای مستقل و گروه حسابها و جداول.

صورتهای مالی اساسی در بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه شامل موارد زیر است :

۱- ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل، گروه حسابها و واحدهای وابسته

۲- صورتهای ترکیبی در آمدها، مخارج و تغییرات در مازاد و حسابهای مستقل دولتی کلیه حسابهای مستقل و واحدهای وابسته.

۳- صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حسابهای مستقل- بودجه واقعی- کلیه حسابهای مستقل عمومی و در آمد های اختصاصی.

۴- صورت ترکیبی درآمدها، هزینه ها و تغییرات در سود تقسیم نشده ( ارزش ویژه) کلیه حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری) و واحدهای وابسته.

۵- صورت ترکیبی  جریان وجوه نقدکلیه حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)و واحدهای وابسته.

بخش آماری: علاوه بر بخش مقدمه و بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه دارای بخشی به منظور ارائه جداول و نمودارها برای نمایش داده های اقتصادی، اجتماعی، روندهای مالی و ظرفیت مالی دولت به تفضیل، برای رفع نیاز خوانندگان علاقمند به فعالیتهای واحد دولتی نیز است.     بیانیه های هیات استانداردهای حسابداری دولتی ضرورت در نظر گرفتن مندرجات جداول برای ‌ارائه در گزارش مالی جامع سالانه را توصیه می­کند.( مهدوی ، ۱۳۸۸، ۷)

۱ – Comprehensive annual financial report

۲ -The Letter of transmittal

Related articles

عقد و ایقاع:پایان نامه درباره بیمه

پایان نامه درباره بیمه   عقد و ایقاع به طور کلی معاملات (غیر از عبادات) به دو دسته تقسیم می­شوند؛ عقد و ایقاع. ۲-۳-۱- عقد عقد عبارت است از این­که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد. ۲-۳-۲- ایقاع اگر امری باشد […]

Learn More

روش های اجرای برنامه های آموزش کارکنان:پایان نامه درباره آموزش

  اجرای برنامه های آموزش کارکنان: پس از نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی ،گام بعدی اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت است ، منظور از اجرای این برنامه عبارت است از فرآیند به بوته عمل گذاشتن یک طرح با برنامه معین . برای اجرای دوره های آموزش کارکنان الگوهای مختلفی ارائه شده است […]

Learn More

ویژگی مشترک افراد معتاد به کار:

ویژگی مشترک افراد معتاد به کار: همچنین سه ویژگی مشترک افراد معتاد به کار از نظر اسکات و همکارانش در زیر مطرح گردیده است که به شرح زیر می‌باشد: جدول (۲-۲) ویژگی مشترک افراد معتاد به کار اسکات و همکاران، ۱۹۹۷ ردیف ویژگی مشترک افراد معتاد به کار ۱ آن‌ها زمان بسیار زیادی کارکرده و […]

Learn More