گزارشگری مالی دولتی.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

گزارشگری مالی دولتی :

استفاده کنندگان اصلی اطلاعات مالی دولتی به اطلاعات مفصل تری نسبت به اطلاعات مندرج در صورتهای مای اساسی نیاز دارند.

گزارشگری مالی سالانه۱ باید در بر گیرنده بخش مقدمه، بخش مالی و بخش آماری باشد.

بخش مقدمه: مطالب مطرح شده در بخش مقدمه باید شامل  صفحه عنوان و صفحه فهرست مطالب، گزارش مدیر مالی۲ و سایر مطالبی باشد که به نظر مدیریت مناسب باشد.

گزارش مالی: این گزارش ممکن است نامه ای از طرف مدیر مالی به مدیر عامل و هیات مدیره واحد دولتی باشد. این نامه یا متن توضیحی باید بیان کننده الزامات قانونی و رویه ای مربوط به گزارش باشد. جنبه های با اهمیت وضعیت مالی و عملیات مالی واحد گزارشگری را به طور مختصر برای حسابهای مستقل و گروه حسابها در کل مورد بحث قرار دهد.

بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه باید در برگیرنده مواد زیر باشد:

۱-گزارش حسابرس

۲- صورتهای مالی اساسی

۳- صورتهای ترکیبی و انفرادی هر یک از حسابهای مستقل و گروه حسابها و جداول.

صورتهای مالی اساسی در بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه شامل موارد زیر است :

۱- ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل، گروه حسابها و واحدهای وابسته

۲- صورتهای ترکیبی در آمدها، مخارج و تغییرات در مازاد و حسابهای مستقل دولتی کلیه حسابهای مستقل و واحدهای وابسته.

۳- صورت ترکیبی درآمدها، مخارج و تغییرات در مازاد حسابهای مستقل- بودجه واقعی- کلیه حسابهای مستقل عمومی و در آمد های اختصاصی.

۴- صورت ترکیبی درآمدها، هزینه ها و تغییرات در سود تقسیم نشده ( ارزش ویژه) کلیه حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری) و واحدهای وابسته.

۵- صورت ترکیبی  جریان وجوه نقدکلیه حسابهای مستقل سرمایه ای(تجاری)و واحدهای وابسته.

بخش آماری: علاوه بر بخش مقدمه و بخش مالی گزارش مالی جامع سالانه دارای بخشی به منظور ارائه جداول و نمودارها برای نمایش داده های اقتصادی، اجتماعی، روندهای مالی و ظرفیت مالی دولت به تفضیل، برای رفع نیاز خوانندگان علاقمند به فعالیتهای واحد دولتی نیز است.     بیانیه های هیات استانداردهای حسابداری دولتی ضرورت در نظر گرفتن مندرجات جداول برای ‌ارائه در گزارش مالی جامع سالانه را توصیه می­کند.( مهدوی ، ۱۳۸۸، ۷)

۱ – Comprehensive annual financial report

۲ -The Letter of transmittal

Related articles