فایل – مقایسه هنر در آیین فتوّت و آیین ذن- قسمت ۴

  1. پیشینه تحقیق

هر دو سوی این پژوهش (فتوّت و ذن ) بدان میزان ارجمند بوده است که محققانی را به تأمل و کندوکاو در ساحتهای گوناگون این دو وادی رهنمون شود. در باب آثاری که به هنر و هنرورزی در این دو آیین پرداخته باشند، اشاره به چند اثر ضروری مینماید، هر چند پیشتر باید خاطرنشان کنیم که هنر در ذن – همانگونه که به تفصیل بدان خواهیم پرداخت- به گونهای برجستهتر است و طبیعی است که آثار بیشتری را در این موضوع در ذن شاهد باشیم که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
شاید نتوانیم اثری درباره آیین ذن پیدا کنیم که در باب هنر یا از یکی از هنرهای رایج در این آیین همچون: کمانگیری، گل آرایی، آیین چای، شمشیرزنی، نقّاشی و مانند آن سخنی نگفته باشد. ذن در هنر کمانگیری اثر اویگن هریگل کتابی است که از چند جهت قابل تأمل است: اول آنکه نویسنده، استادی آلمانی است که برای تدریس به دانشگاه توکیو رفته است. وی روح و جانش با فرهنگ شرقی بیگانه است و چگونگی تعامل او با این مقوله- که شش سال تن به تعالیم اساتید ذن میدهد- در نوع خود جالب و قابل بررسی است؛ دوم آنکه سختیهای پیمایش چنین مسیری را بهخوبی به نمایش میگذارد و سوم آنکه قدم به قدم خواننده طالب آشنایی با ذن را با خود همراه میکند و در پایان او را در تجربه «ندانستگی»[۱]خود شریک میگرداند. ذن در هنر گلآرایی اثر گوستی ل. هریگل – که با همسر خود، اویگن هریگل، در سفر بلند مدتش به ژاپن همراه است- کتاب دیگری است که باید به آن اشاره کنیم. این کتاب هم در نوع خود نمونهای ندارد و در نشان دادن مراتب سلوکی مورد نیاز در این هنر تا رسیدن به مقام استادی بسیار قابل استفاده است. «ذن و هنر نویسندگی» اثر ری برادبری نیز یکی از این پژوهشهاست که اگر چه در پیشانی خود از عنوان ذن بهره میجوید، اما در متن، ردّ پای ذن چندان مشهود نیست و نویسنده در مجموع میخواهد بگوید که هر که کاری درخور ارائه میکند، در حقیقت تعلیمات ذن را به کار بسته است، حتی اگر وی نام ذن را هم نشنیده باشد.[۲]
اثر ارجمند دیگری که در این مجال اشاره بدان بایسته مینماید، کتاب کوتاه اما نغز و پر مغز هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا زاییده قلم سنجیده نویس دکتر ریختهگران است که روح هنرورزی شرقی را به زیبایی در کالبد بیان به بند کشیده است. هنر ژاپن نوشته جوان استنلی بیکر با ترجمه نسترن پاشایی اثر دیگری است که باید بدان اشاره کرد. این کتاب علیرغم حجم قابل توجهش، میتوان گفت بیشتر بر سابقه و سیر تاریخی هنر در ژاپن تمرکز دارد و کمتر به هنر ذن پرداخته است.
در باب هنر در فتوّتنامهها هیچ اثر مستقلی که در اینباره مطلب قابل استفادهای داشته باشد، نیافتم. رساله دکتری دوست ارجمندم ، دکتر سید رضی موسوی گیلانی که با عنوان درآمدی بر روش شناسی هنر اسلامی چاپ شده نیز در خصوص ارتباط فتوّت و هنر نکاتی را متذکّر شده بود که بهره بسیاری از آن بردم. اثر محققانه دیگری از همین نویسنده با عنوان «جایگاه مراقبه و تمرکز در عرفان و هنر» در شماره بیست و هفتم ماهنامه رواق هنر و اندیشه، به چاپ رسیده که به نظر میرسد تا به حال کسی از این زاویه به هنر ننگریسته است. این مقاله اگر چه ناظر به عموم ادیان است نه خصوص ادیان شرقی، با این حال در این رساله از مطالب آن استفاده کردم.
در کتاب حکمت هنر و زیبایی در اسلام اثر ارزشمند دکتر پازوکی نیز نکاتی هر چند کوتاه، اما بسیار محوری و راهگشا در این باب آمده است و میتوان گفت اندیشه اصلی این رساله برآمده از همین سخنان است.
در باب سنجش این دو آیین به صورت کلی، آثاری قابل ذکرند که در این میان میتوان به خلق مدام در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن، اثر محقق گرانسنگ توشیهیکو ایزوتسو با ترجمه منصوره کاویانی- که از سال ۱۳۶۴ تا به حال چندین بار تجدید چاپ شده است- اشاره کرد. نوشته دیگر در این باب مقاله «درآمدی بر مطالعه مقایسهای عرفان اسلامی و ذن بودایی» اثر مژگان سخایی است که درسال۱۳۸۱ در شماره ۲۴ مجله قبسات به چاپ رسیده است .
اما در باب مقایسه هنر در این دو آیین، تا آنجا که پای پژوهش نویسنده این سطور نا داشت و تا آن میزان که تتبّع جا داشت ، اثری فراچنگ نیامد و این خود ضرورت چنین پژوهشی را دو چندان مینمود .

  1. پرسشهای تحقیق

پرسش اصلی
۳-۱٫ مشابهت آیین ذن بودایی با آیین فتوّت اسلامی در عرصه هنر و هنرورزی به چه میزان است؟
پرسشهای فرعی
۳-۲٫ تفاوت مفهومی هنر شرقی با هنر غربی چیست؟
۳-۳٫ نقاط محوری مشترکی که در هنر شرقی- علیرغم گستردگی جغرافیایی و آن- میتوان پیجویی کرد، کداماند؟
۳-۴٫ در سنّت شرقی (به ویژه در ذن و فتوّت) حصول هنر مرهون چه شرائطی است؟

  1. فرضیههای تحقیق

۱٫۴٫هنر در فتوّت اسلامی با هنر در ذن بودایی مشابهت چشمگیری دارد.
۲٫۴٫مفهوم هنر در شرق ، با دریافت امروزی غربی از آن بسیار متفاوت است.
۳٫۴٫ کارکردهای واقعی هنر امروزه به فراموشی سپرده شده است.
۴٫۴٫ هنر واقعی و اصیل، بدون پالایش درون حاصل نمیشود.

  1. روش تحقیق

در این رساله اطلاعات به صورت کتابخانهای جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و مقایسهای دادهها پالایش شده است.
فصل اول: مقدمات و مفاهیم
پیش از ورود به مباحث اصلی این نوشتار، لازم است مطالبی را ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ه عنوان پیش درآمد بحث تبیین کنیم، اگر چه بسیاری از این مطالب با یک نگاه، فراتر از آناند که صرفاً پیش درآمد به حساب بیایند و خود به گونهای از اهداف این نوشتار محسوب میشوند و پاسخگوی برخی پرسشهای فرعی رسالهاند.
۱٫مفهوم هنر
واژه هنر در گذرگاه تاریخ علم و ادب و اخلاق، برهههای گونهگونی را به خود دیده است. این واژه در سنّت اسلامی- ایرانی مفهومی داشته که با باز شدن باب تعامل با فرهنگهای دیگر و لزوم معادل گذاری برای مفاهیم و اصطلاحات در عرصه ترجمه ، صبغه دیگری به خود گرفته و رنگ و بویی یکسره متفاوت یافته و از معنای اصیل و عمیق خود دور شده است. کاوش در چند و چون این تطوّر و رهیافتی به معنای دیروزین و امروزین این واژه، گذرگاه ناگزیر ورود به این نوشتار است.
در آغازین گامهای این جستار بر معنای لغوی و اصطلاحی هنر گذری میکنیم: هنر در لغت به معنای علم، معرفت، فضل و کمال است. این کلمه در واقع، به معنای آن درجه از کمال آدمی است که هوشیاری و فراست و فضل و دانش را در بردارد و نمود آن، صاحب هنر را برتر از دیگران مینماید.[۳]فرهنگ معین درباره هنر میگوید: «فضل، کار برجسته و نمایان، زیرکی، پیشه و صنعت، تقوا و پرهیزگاری.»[۴]
در معنای اصطلاحی هنر، اختلافات زیادی به چشم میخورد که نشان میدهد هنر به خاطر عمق، گستردگی و ظرافت خود، به راحتی در بند تعریف در نمیآید؛ تا کنون تعاریف زیادی از هنر از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه ارائه شده است، امّا هنوز تعریف ثابت و مشخصّی که مورد توافق همگان باشد، به دست نیامده است. در یک نگاه کلی میتوان گفت برای تعریف هنر، چند مشکل وجود دارد. یکی اینکه توافق کلّی و مشخّصی در زمینه مصادیق هنری وجود ندارد؛ یعنی چه بسا اثری را گروهی نابترین اثر هنری بدانند، در حالی که گروه دیگری، آن را اصلاً هنر به‌شمار نیاورند و از سویی در صورت توافق بر سر مصداقها، باز مشکل، پیدا کردن مفهومی است که بر همه مصداقها دلالت کند. در مرحله بعدی، توصیف یا بیان این مفهوم مطرح است. در حقیقت، ما در تعریف هنر با هدف مشخّص و ثابتی روبهرو نیستیم. ما نمیدانیم چه چیز مشخصی را تعریف کنیم. به ‌هرحال، تعریف هنر به‌ نوع نگاه انسان به هستی و طبیعت و رمز و راز عالم و تلاش برای کشف و ابراز آن در قالبی زیبا بستگی تام دارد. تعریف هنر، هدف آن و انواع رفتارها و مصداقهای هنری به‌ همین مقوله وابسته است. به این دلیل است که نسبیت در تعریف هنر و قلمرو آن مطرح میشود و ما با تعاریف متفاوتی روبهرو میشویم. بسیاری هنر را نتیجه احساس و الهام می‌دانند و هر گونه رابطه آن را با عقل، مردود اعلام می‌کنند.
از نظر پیروان مکتب هنر برای هنر، تنها نباید به هنر از باب وسیله‌ای برای انتقال ارزش‌های اجتماعی نگاه کرد؛ چه بسا آثاری هنری‌ که هیچ ارزش‌ اجتماعی یا اخلاقی را تبلیغ نمی‌کنند و یا حتّی در مقابل ارزش‌های اجتماعی، به پا می‌خیزند و در عین حال، از نظر هنری، دارای ارزش و اعتبار قابل توجّهی هم هستند. ضمن اینکه ممکن است ارزش‌های اجتماعی از جامعه‌ای به جامعه دیگر، متفاوت باشند و چیزی که در یک اجتماع، ارزش پنداشته می‌شود، در اجتماعی دیگر، ضد ارزش نامیده شود.

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- قسمت ۱۹

برای ساخت تابع عضویت بایستی از داده های خام استفاده شود. حال سیستم برای اعمال منطق فازی آماده است.
استنتاج: هنگامی که ورودی ها به سیستم می رسند استنتاج، همه قوانین اگر-آنگاه را مورد ارزیابی قرار می دهد و درجه درستی آنها را مشخص می کند. اگر یک ورودی داده شده به طور صریح با یک قانون اگر-آنگاه مشخص نشده باشد، آن گاه تطابق بخشی مورد استفاده قرار می گیرد تا جوابی مشخص شود. راه های متعددی برای پیدا کردن پاسخ بخشی وجود دارد که البته فراتر از حد این تحقیق می باشد.
در این قسمت برای بدست آوردن یک نتیجه کلی تمامی مقادیر بدست آمده از قسمت استنتاج با هم ترکیب می شوند. قوانین فازی مختلف نتایج مختلفی خواهند داشت. بنابراین ضروری است تا همه قوانین در نظر گرفته شوند. برای این منظور روش های متعددی وجود دارند که توضیح همه آنها در این مقاله نمی گنجد.
بازگرداندن از حالت فازی: در این مرحله مقدار فازی بدست آمده از قسمت ساخت به یک داده قابل استفاده تبدیل می شود. این قسمت از کار اغلب پیچیده است چون مجموعه فازی نبایستی مستقیما به داده قابل استفاده تبدیل شود. از آنجا که کنترلگر های سیستم های فیزیکی به سیگنال های گسسته نیاز دارند، این مرحله بسیار مهم می باشد.
۲-۴-۴- عملیات بر روی مجموعه های فازی
در مجموعه های فازی نیز مشابه مجموعه های کلاسیک عملیات مختلف نظیر اجتماع، اشتراک، متمم و تساوی و غیره بین مجموعه های مختلف تعریف و ارائه می شود.
۲-۴-۴-۱-عملگر مکمل
تابع تعلق مکمل مجموعه فازی را بصورت نشان می دهیم. تابع مکمل باید بتواند چند شرط زیر را ارضا کند:
توابع زیادی شروط فوق را برآورده می کنند، یکی از آن ها می باشد.
۲-۴-۴-۲- عملگر اجتماع[۵۶]
عملگر اجتماع را با S نشان می دهند و به صورت زیر نمایش داده می شود:
(۲-۳۳)
به این معنی که نگاشتی است که توابع تعلق و را به تابع تعلق اجتماع و تبدیل می کند. عملگر اجتماع باید شرط های زیر را ارضا کند.
شرط های مرزی زیر در آن صدق کند:
(۲-۳۴)
دارای شرط جابجایی باشند:
(۲-۳۵)
شرط صعودی در آن صدق کند:
(۲-۳۶)
شرط شرکت پذیری در آن صدق کند:
(۲-۳۷)
پروفسور زاده در مقاله های اولیه خود درباره مجموعه های فازی، عملگر بیشینه را برای اجتماع دو مجموعه فازی پیشنهاد کرده است که در آن می باشد.
۲-۴-۴-۳-عملگر اشتراک
عملگر اشتراک را با نشان می دهند و به صورت زیر نشان داده می شود:
(۲-۳۸)
یعنی تابعی است که توابع تعلق مجموعه های فازی و را به تابع اشتراک و تبدیل می کند. برای اینکه رابط عملگر اشتراک باشد باید چهار شرط زیر را برآورده نماید:
شرط مرزی
(۲-۳۹)
شرط جابجایی
(۲-۴۰)
شرط صعودی بودن
(۲-۴۱)
شرکت پذیری
(۲-۴۲)
پیشنهاد پروفسور زاده عملگر برای اشتراک بوده است، که به صورت زیر بیان می شود:
(۲-۴۳)
نکته: بنابر کاربردهای مختلف می توان عملگرهای اجتماع و اشتراک مختلفی تعریف کرد که مطابق آنچه گفته شد باید شرایط ذکر شده را برآورده سازد. بعضی از عملگرهای اجتماع که معرفی شده اند عبارتند از کلاس دومبی، کلاس دبویس پرید، کلاس یاگر، جمع دراستیک، جمع انیشتین و جمع جبری. همچنین برای اشتراک عملگرهای کلاس دومبی، کلاس دبویس پرید، کلاس یاگر، صرب دراستیک، ضرب انیشتین و ضرب جبری معرفی شده اند.
۲-۴-۵- رابطه بین مجموعه های فازی
در مجموعه های قطعی، رابطه مجموعه ای از زوج های مرتب از A به مجموعه B می باشد و تعلق یا عدم تعلق زوج های مرتب (a,b) به ترتیب به صورت ” به ارتباط ندارد” تعبیر می شوند. ضرب کارتزین مجموعه تمام ترکیب های ممکن اعضای A و B می باشد.
رابطه فازی بین مجموعه A و B یک زیر مجموعه فازی از ضرب کارتزین می باشد. در این حالت A می تواند به اندازه مثلا ۰٫۷ به b ارتباط داشته باشد.
۲-۴-۶- ترکیب روابط فازی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- قسمت ۲۰

اگر P رابطه ای در آنگاه ترکیب رابطه P و Q را بصورت PoQ در فضای نشان می دهیم به صورت زیر بدست می آید:
(۲-۴۴)
که و t یک اشتراک فازی است. بنابراین با قرار دادن هر نوع اشتراک یک ترکیب خاص بدست می آید. مثلا اگر بجای اشتراک از min استفاده کنیم، داریم:
(۲-۴۵)
۲-۴-۷-اتصال دهنده ها
در صحبت های روزانه و همچنین در ریاضیات جملات با کلماتی چون “و” ، “یا”، “اگر آنگاه” به هم متصل می شوند. به این کلمات اتصال دهنده گفته می شود. با استفاده از ” not ” نقیض یک گزاره را بیان می کنیم، از “and” برای عطف دو گزاره استفاده می شود. همچنین از “or” برای ترکیب فصلی دو جمله استفاده می نماییم. جملات شرطی را با استفاده از ” اگر… آنگاه …” می سازیم که بعد از “اگر” شرط (antecedent) و به جمله بعد از “آنگاه” ، نتیجه(consequent) گفته می شود.معمولا اتصال دهنده ها به صورت های زیر نمایش داده می شوند:
“-” برای “not”
“” برای “and”
“” برای “or”
“” برای “اگر-آنگاه”
در ریاضیات کلاسیک گزاره های ساده یا “درست” هستند یا “نادرست”. وقتی چند گزاره با اتصال دهنده های فوق به هم پیوند می خورند، یک گزاره مرکب را به وجود می آورند.جدول درستی یک گزاره مرکب، درستی یا نادرستی آن گزاره مرکب را به ازای همه حالت های ممکن درستی یا نادرستی گزاره های ساده آن، مشخص می کند.
هم ارز بودن چند گزاره مرکب به معنی یکی بودن جدول درستی آن ها می باشد و با علامت “” نشان داده می شود. اگر q و p دو گزاره باشند می توان به راحتی نشان داد که جملات زیر هم ارزند:
(۲-۴۶)
طبق آنچه که گفته شد ، در منطق فازی گزاره ها چند ارزشی هستند و بنابراین جدول درستی ریاضیات کلاسیک که فقط “درست” یا “نادرست” را درنظر می گیرند، کارآمد نخواهد بود. در منطق فازی برای “not” از مکمل های فازی و برای “or” از اجتماع های فازی استفاده می کنند. می توان از هم ارزی های منطق کلاسیک با جایگزینی مکمل، اجتماع و اشتراک به جای “not” ،”or” و “and” در منطق فازی استفاده نمود.
۲-۴-۸-رابطه ایجاب
قواعد فازی مجموعه ای از “اگر-آنگاه” هایی هستند که آن ها را مطابق آنچه گفته شد می توان با هم ارزشان جایگزین کرد. بنابراین قاعده فازی ” اگر x، A باشد، آنگاه y، B می باشد” به شکل رابطه Q در با تابع تعلق زیر تفسیر می گردد:
(۲-۴۷)
که نظیر در منطق کلاسیک می باشد. به قاعده فوق ایجابی گفته می شود، به این دلیل که عضویت x در تابع تعلق ایجاب می کند که y عضو تابع تعلق شود.
در عمل رابط ایجاب ممدانی نیز استفاده می شود که به صورت زیر می باشد:
(۲-۴۸)
لازم به ذکر است این رابط منطق دو ارزشی را برآورده نمی کند.
۲-۴-۹-رابطه استنتاج
برای اجرای درست قواعد نیاز به مکانیزمی داریم که خروجی مناسبی به مجموعه “اگر-آنگاه” بدهد. یعنی با دانستن توابع تعلق مقدمه بتوان توابع نتیجه را تعیین کنیم. برای این کار از قواعد ترکیبی استنتاج استفاده می شود. برای درک بهتر تابع در نظر بگیرید که تابع، متغیر مستقل و نتیجه است. از اعمال به تابع ، مقداری نظیر بدست آمده است.
به همین صورت استنتاج نیز، نتیجه گیری کردن از چند گزاره ساده درست می باشد. برای مثال اگر بدانیم “” برقرار است و همچنین”” درست می باشد، چه نتیجه ای می توانیم بگیریم:
که مطابق قانون استنتاج مشهور مودس پوننس داریم:
منطق فازی مورد فوق را به مودس پوننس تعمیم یافته بسط داده است:
(۲-۴۹)
در منطق فازی بر پایه رابطه فوق قاعده استنتاج به صورت زیر تعریف می شود:
(۲-۵۰)
معمولا پایگاه قواعد از قواعد مختلفی تشکیل شده است. چگونه می توانیم آن ها را با هم ترکیب کنیم؟ با دقت در یک پایگاه قواعد ساده ای مانند :
: اگر هوا گرم بود آن گاه سرعت پروانه کم شود.
: اگر هوا سرد بود آنگاه سرعت پروانه زیاد شود.
درمی یابیم که بین قواعد باید از “or” استفاده کنیم که در این حالت پایگاه قواعد فوق به صورت نشان داده می شوند.
درصورت تعدد قواعد استنتاج به دو صورت می توان عمل نمود:
از ترکیب تمامی قواعد یک قاعده کلی بدست آورده، با کمک آن استنتاج کرد:
(۲-۵۱)
نتیجه ترکیب هر قاعده را با مشاهده به دست آورده و سپس نتایج را با هم ترکیب کرد:
(۲-۵۲)
۲-۵- مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پیشنهاد لینک
شبکه‌های واقعی بزرگ، گستره‌ای از ویژگی‌ها و الگوهای جالب توجه را نشان می‌دهند. یکی از موضوعات تکرار شونده در این حوزه تحقیقاتی، طراحی مدل‌هایی است که وقوع این چنین ساختارهای شبکه ای را پیش‌بینی نموده و باز تولید نمایند. بنابراین، پروسه‌های تحقیقاتی در جست و جوی توسعه مدل‌هایی هستند که به صورت دقیق، ساختار سراسری شبکه را پیش‌بینی کنند(Backstrom, &Lesckovec, 2011).
بسیاری از انواع شبکه‌ها و بویژه شبکه‌های اجتماعی، ‌تا حد زیادی دینامیک و پویا هستند؛ این شبکه‌ها از طریق افزودن یال‌های جدیدی که معرف وجود تراکنش‌های جدید میان گره‌های شبکه می‌باشند، به سرعت رشد کرده و تغییر می‌یابند. بنابراین، مطالعه شبکه‌ها در سطح ایجاد یال های مجزا مورد توجه می‌باشد و حتی به لحاظ برخی ویژگی‌ها، مشکلتر از مدلسازی سراسری شبکه است. تشخیص مکانیسم‌هایی که این شبکه‌های اجتماعی با استفاده از آنها در سطح یال های مجزا رشد می‌نمایند؛ هنوز هم به خوبی درک نشده است و انگیزه را برای انجام تحقیق توسط محققین بیشتر کرده است (Backstrom, &Lesckovec, 2011).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق …

(۳-۳)
تعداد همسایه های مشترک
یکی از موارد تاثیرگذار بر امکان ایجاد لینک بین دو نود نوعی , (که لینکی بینشان وجود ندارد) تعداد همسایه های مشترک بین دو نود , می باشد. اگر مجموعه ی همسایه های نود را با و مجموعه همسایه های نود را با نشان دهیم. تعداد همسایه های مشترک بین نودهای , را با نمایش داده و از رابطه ی ۳-۴ بدست می آید.
(۳-۴)
هر چه مقدار بیشتر باشد احتمال اینکه دو نود , به هم لینک شوند بیشتر می شود.
شاخص ارتباط ترجیحی
به تعداد یالهای ورودی و خروجی هر نود درجه ی نود گویند. در حوزه ی کاری ما درجه ی نود تعداد همسایه های گره را مشخص می کند. هر چه تعداد همسایه های نود و نود بیشتر باشد، احتمال ایجاد لینک بین این نودها بیشتر خواهد بود. از این رهیافت معمولا با نام ارتباط ترجیحی (PA) یاد می کنند. نحوه ی محاسبه ی شاخص ارتباط ترجیحی به صورت رابطه ی ۳-۵ می باشد.
( ۳-۵ )
در رابطه ی ۳-۵، تعداد همسایه های نود را نشان می دهد و تعداد همسایه های نود را مشخص می کند.
شاخص جاکارد
شاخص جاکارد برای تعیین شباهت دو نود استفاده می شود. هر چه دو نود تعداد همسایه های مشترک بیشتری داشته باشند و تعداد همسایه های غیر مشترک کمتری داشته باشند احتمال اینکه لینکی بینشان ایجاد شود، بیشتر خواهد بود. شاخص جاکارد را به صورت رابطه ی ۳-۶ قابل محاسبه است.
( ۳-۶ )
در رابطه ی ۳-۶ مجموعه ی همسایه های نود و مجموعه همسایه های نود را نشان می دهد. هم نشان دهنده ی شاخص جاکارد می باشد. شاخص جاکارد همواره مقداری بین صفر و یک دارد. هر چه مقدار شاخص به ۱ نزدیکتر باشد احتمال اینکه لینکی بین دو نود , ایجاد شود، بیشتر خواهد بود.
۳-۲-۲- فازی سازی پارامترهای ورودی سیستم فازی پیشنهادی
فازی سازی پارامترهای ورودی پیشنهادی مشابه یکدیگر می باشد و برای فازی سازی پارامترهای ورودی سیستم فازی از توابع تعلق فازی ساز مثلثی استفاده می نماییم. شکل ۳-۴ نمونه ای از تابع تعلق مثلثی مورد استفاده را نمایش می دهد.
همانطور که در شکل ۳-۴ مشخص است تابع تعلق فازی مربوط به یک پارامتر ورودی دارای سه مقدار فازی “کم” ،”متوسط” و “زیاد”می باشد. مقادیر بسته به نوع پارامتر و نوع شبکه تعریف می شوند.
شکل ۳-۴- توابع تعلق مربوط به پارامترهای ورودی
فرض کنید برای پارامتر ورودی “تعداد همسایگان مشترک” مقدار متغیرهای به ترتیب برابر ۵، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۸ و ۲۰ باشد. هر ورودی فرضی بوسیله ی این تابع تعلق می تواند دارای مقادیر فازی “کم”, “متوسط” و “زیاد” بوده و دارای درجه عضویتی بین ۰ تا ۱ باشد به عنوان مثال برای دو گره نوعی , که ۶ همسایه ی مشترک دارند، پارامتر ورودی “تعداد همسایه های مشترک”در مقدار فازی “کم” دارای درجه عضویت ۰٫۷ است و در مقدارهای فازی “متوسط” و “زیاد” دارای درجه عضویت صفر می باشد. این مثال در شکل ۳-۵ نشان داده شده است.
شکل ۳-۵- تابع تعلق تعداد همسایه های مشترک به ازای CNxy=6
۳-۲-۳- قوانین پایگاه دانش سیستم فازی
قوانین پایگاه دانش سیستم فازی در واقع روابطی هستند که بین ورودی های سیستم فازی و خروجی آن رابطه برقرار می کنند. به بیان دیگر این قوانین پایگاه دانش هستند که تعیین می کنند بر مبنای مقادیر پارامترهای ورودی چه مقدار خروجی باید تولید شود.
در سیستم فازی پیشنهادی ما، قوانین پایگاه دانش مشخص می کنند که به ازای مقادیر سه پارامتر ورودی هر سیستم میزان احتمال ایجاد لینک جدید بین دو نود نوعی, چقدر است.
قوانین سیستم فازی پیشنهادی اول که شامل سه پارامتر ورودی ” تعداد همسایگان مشترک” ، ” شاخص RA” و “اختلاف میانگین وزن یال های بین هر نود و همسایگان مشترک آن دو نود” می باشد در جدول ۳-۱ و قوانین سیستم فازی پیشنهادی دوم که شامل سه پارامتر “تعداد همسایه های مشترک”، “شاخص ارتباط ترجیحی ” و “شاخص جاکارد” می باشد، در جدول ۳-۲ نشان داده شده است.
جدول ۳-۱- قوانین پایگاه دانش سیستم فازی پیش بینی لینک اول

شماره
قانون
قانون
۱ اگر تعداد همسایه های مشترک “کم” باشد، شاخص RA “کم” باشد و “شاخص اختلاف میانگین وزن یال ها” زیاد” باشد آنگاه احتمال ایجاد لینک جدید “خیلی کم” است.
۲ اگر تعداد همسایه های مشترک “کم” باشد، شاخص RA “متوسط” باشد و “شاخص اختلاف میانگین وزن یال ها” متوسط” باشد آنگاه احتمال ایجاد لینک جدید “کم” است.
۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

سامانه پژوهشی – بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- قسمت …

شاخص تخصیص منابع (RA[41]) :
بسیار شبیه به روش AA است.
(۲-۱۰)
مقایسه پارامتر های فوق با استفاده از متد اندازه گیری AUC در ۶ شبکه اجتماعی در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود . متد PA کمترین دقت و متدهای RA ، AA و CN به ترتیب بیشترین دقت را در تشخیص شباهت دو نود دارند.
جدول ۲-۱: مقایسه متد های شباهت محلی
۲-۳-۱-۲- شاخص های شباهت سراسری[۴۲]
روش کتز [۴۳]:
این متد بر پایه مجموع تمام مسیرهای ممکن بین x و y است. بطوری که مسیر های با طول کمتر وزن بیشتری می گیرند و در محاسبه میزان شباهت با ارزشترند.
(۲-۱۱)
A ماتریس مجاورت گراف است. مسیر های با طول یک )مستقیم ( بین دو گره x و y . مجموعه تمام مسیر های با طول که دو گره را به هم متصل می کند. β کنترل کننده ارزش مسیرها است. اگر β خیلی کوچک باشد این متد بسیار شبیه به روش CN می شود.
شاخص [۴۴]LHN2:
نوع دیگری از متد کتز است با این تفاوت که دو گره را زمانی شبیه هم میداند که همسایگان کناری آنها هم شبیه خودشان باشند. طبق جدول ۲ ، این متد کمترین دقت را داراست.
(۲-۱۲)
شاخصACT :[۴۵]
میانگین تعداد گامهای رونده تصادفی برای طی کردن مسیرها از گره x به y.
(۲-۱۳)
که میتوانیم با ماتریس لاپلاس به این صورت نشان دهیم. مقداری که خیلی نزدیک به است شبه معکوس ماتریس لاپلاس است. یک معیار شباهت است و عناصر آن ضرب داخلی گره ها در فضای اقلیدسی است.
(۲-۱۴)
ماتریس لاپلاس گراف، A ماتریس مجاورت ، D ماتریس درجه که ماتریسی است قطری و عناصر آن برابر با درجه گره های گراف است. ماتریسی با قطر اصلی D .
(۲-۱۵)
نشان دهنده ارتباط بین و است . که در صورت وجود ارتباط در ماتریس با توجه به فرمول مقدار -۱ را در ماتریس دارد و عناصر و درجه گره و y را نشان می دهد.
(۲-۱۶)
هر چه میانگین تعداد گام ها کمتر باشد شباهت بیشتر است.
روش کسینوسی بر مبنای :
(۲-۱۷)
روش RWR[46] :
در این الگوریتم رونده تصادفی از گره x شروع میکند و با احتمال cبه طور تصادفی به یکی از همسایگان و با احتمال همانجا می ماند. احتمال حرکت رونده تصادفی از گره x به گره y می باشد.
(۲-۱۸)
P ماتریس گذر است. اگر x و y متصل باشند در غیر این صورت .
(۲-۱۹)
شاخص RWR به این صورت تعریف می شود .
(۲-۲۰)
احتمال شباهت دو گره زمانی که فاصله دو گره کمتر و درجه گره مبدا و گره های بین،کمتر باشد بالا تر می رود. کاربرد این متد در سیستم های پیشنهاد دهنده است.
روش SimRank :
احتمال اینکه رونده تصادفی با حرکت از دو گره متفاوت به یک گره خاص برسند چقدر است؟
(۲-۲۱)
مجموع احتمالاتی که دو رونده تصادفی در گره های میانی به هم برسند.
روش MFI :[۴۷]
به این صورت تعریف می شود.
(۲-۲۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل دانشگاهی – بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

(۲-۲۳)
به این صورت است که تعداد جنگل های پوشا با ریشه x که x و y در یک درخت باشند نسبت به تعداد کل جنگل های پوشای ممکن. اگر تعداد جنگل های پوشا با ریشه x که x و y که در یک درخت باشند بیشتر باشد یعنی ارتباطات بیشتری بین x و y برقرار است پس شباهت دو گره بالاتر است.
تفاوت شاخص های محلی و سراسری در این است که متد های محلی بر روی لینک های مجاور دو گره بررسی می کند ولی روش سراسری بر روی کل اطلاعات گراف و توپولوژی شبکه کار می کند. در سراسری شباهت دقیقتر محاسبه می شود ولی محاسبه بسیار زمانبند است و برای شبکه های بزرگ غیر ممکن .
توازن دو روش محلی و سراسری متد های شبه محلی هستند.
۲-۳-۱-۳- شاخص های شباهت شبه محلی[۴۸]
شاخص [۴۹]:
این متد توازن بین دقت و پیچیدگی را برقرار می کند . در این روش پیچیدگی را تا حدی بالا می بریم که به دقت قابل قبولی برسیم. (Lü,L. , Jin, C. , Zhou1, T. , (2009)).
(۲-۲۴)
پارامتری برای وزن دادن به مسیر ها با فاصله های دور و نزدیک است. مسیر های نزدیکتر با ارزشترند. بدیهی است همان متد CN خواهد شد.
(۲-۲۵)
این روش با مقادیر مختلف ، توازنی بین CN و شاخص کتز برقرار میکند.
بر اساس ارزیابی ها متد LP بهتر از RA , CN ,AA عمل می کند. در جدول ۲-۲ مقایسه متد های LP ، Katz و LHN2 نشان داده شده . در روش ارزیابی AUC متد Katz بهترین کارایی و در روش Precision متد LP بهترین کارایی را دارد. در شبکه هایی با میانگین فاصله های کوتاه مثل USAir و PB متد LP به خوبی می تواند پیش بینی مورد نظر را انجام دهد.
جدول ۲-۲- مقایسه متد های katz ، LP و LHN2
روش گام برداشتن تصادفی محلی (LRW)[50] :
(۲-۲۶)
یک بردار که عضو x ام آن برابر ۱ و سایر اعضا برابر صفر است.
بیانگر احتمال حرکت رونده با شروع از گره x با t گام به گره Yبصورت بازگشتی. ماتریس احتمال حرکت است . اگر ارتباط x و y قطع باشد و اگر ارتباط وصل باشد. بنابراین احتمال حرکت از x به y برابر است. که مجموع درجات همه گره هاست. بنابراین احتمال برقراری لینک در دو گره ای که درجه بزرگتری دارند بیشتر خواهد بود.
(۲-۲۷)
روش گام برداشتن تصادفی انطباقی (SRW)[51] :
مانند روش LRW است و محاسبه احتمال حرکت X به Y با حداکثر t گام. SRW با t های مختلف توازنی بین شاخص محلی و شاخص سراسری ایجاد می کند
(۲-۲۸)
این روش بهینه یافته روش LRW است.
همانطور که مشاهده شد روش SWR بیش ترین دقت را در ۵ شبکه با استفاده از معیار ارزیابی AUC دارد.
جدول ۲-۳- مقایسه الگوریتم های مختلف پیش بینی در ۵ شبکه متفاوت
 
۲-۳-۲-متدهای بیشترین احتمال [۵۲]:
این الگوریتم ها فرض می کنند که اصول سازماندهی مشخصی در شبکه وجود دارد . با پارامتر ها و قوانین معین که با استفاده از ماکزیمم کردن احتمال ساختارهای مشاهده شده بدست می آید . بنابراین احتمال هر لینک مشاهده نشده با این قوانین و پارامترها بدست می آید.
مشکل این الگوریتم ها زمانبر بودن آنهاست و با شبکه های بزرگ جزء دقیق ترین متد ها نیست . مزیت این روش ها دیدی است که به ما در مورد شبکه می دهد.
۲-۳-۲-۱-روش های مبتنی بر بیش ترین احتمال[۵۳]
مدل ساختار سلسله مراتبی [۵۴]:
در شکل ۱ ساختار سلسله مراتبی یک شبکه به صورت دندروگرام با N گره برگ ، بیان شده.)متناظر با نود های شبکه).
هر گره داخلی r دارای احتمال است .احتمال اتصال یک جفت برگ است که پایین ترین جد مشترک بین دو گره ، برگ است.) احتمال اتصال۳ و ۵ ، ۰٫۴ است).
دندروگرام d درختی است که از روی گراف شبکه ساخته شده است. تعداد لبه هایی در گراف که نودهای دو سر این لبه ها دارای r مشترک باشند r) پایین ترین جد مشترک گره های انتهایی آن لبه ها در d باشد). به عنوان مثال اگر در گراف شبکه یالی باشد که دو سر آن ۳،۵ و ۳،۴ باشد. یعنی اگر این دو یال باشد مقدار می شود.
تعداد برگ ها در زیر درخت سمت چپ () و تعداد برگ ها در زیر درخت سمت راست ().
 
شکل ۲-۱- دندروگرام شبکه با ۵ نود
ماکزیمم احتمال دندروگرام d با یک مجموعه از :
(۲-۲۹)
(۲-۳۰)
بهینه ترین حالت برای محاسبه احتمال است. یعنی بهینه ترین حالت زمانی است که توازن بین زیر درخت سمت راست و چپ جد مشترک برقرار باشد. در شکل ۲-۲ دو دندروگرام متفاوت از گراف شبکه ترسیم شده است.
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی۹۳- …

شکل ۲-۲- دو دندروگرام برای شبکه با ۶ نود
ماکزیمم احتمال بدست آمده با مقدار برای دندروگرام سمت راست برابر با ۰٫۰۴۳۳ و برای دندروگرام سمت چپ ۰٫۰۰۱۶۵ محاسبه گردیده است. پس دندروگرام سمت راست محتمل تر است چون به درستی شبکه را به دو زیرگراف تقسیم کرده همانطور که خود گراف متقارن است.
پس برای یافتن بزرگترین احتمال باید تمامی دندروگرام های گراف را با مقادیر استخراج کنیم و برای همه L(d) را محاسبه کنیم .
الگوریتم پیشنهاد لینک برای متد HSM شامل مراحل زیر است.
-۱ تعداد زیادی d با احتمال متناسب L(d) را نمونه برداری کنیم. (تمام d های بزرگتر از یک L(d) مطلوب را استخراج کنیم(
-۲ برای هر زوج گره غیر متصل i و j ، ضریب میانگین احتمال اتصال را حساب کنیم (پایین ترین جد مشترک دو گره i و j در تمامی d ها.(
-۳ بزرگترین ها، لینک های پیش بینی شده ما هستند که قرار است در آینده متصل شود. (چون بزرگتر است و تعداد یالهای miss کمتر است.(
مدل بلاک احتمالی (SBM)[55] :
یکی از معمول ترین مدل های شبکه است. بجای رسم d از گراف در روش قبلی، به چند طریق گراف را پارتیشن بندی می کنیم. محتمل بودن یعنی افراز ایجاد شده چقدر به واقعیت )شکل گراف( نزدیکتر است. مثلا محتمل ترین افراز از گراف زیر
میتواند به این صورت باشد. {}۷,۶,۵,۴ } , {۳,۲,۱{{ . کاربرد SBM در شناسایی گروه های مرتبط است.
 
شکل ۲-۳- یک تصویر از برآورد شباهت برای مدل بلاک احتمالی.
M یک افراز از گراف است. با داشتن افراز M که هر نود به یک گروه متصل است ، احتمال اتصال دو گره از دو گروه متفاوت و احتمال اتصال دو گره در گروه ، است. بیش ترین احتمال به این ترتیب محاسبه می گردد.
(۲-۳۱)
تعداد یالهای بین نود ها در گروه های و باشد. تعداد زوج گره ها که یکی در α و دیگری در باشد.
بهینه به شکل زیر تعریف می گردد. ایده : اگر بین دو گروه لینک های زیادی برقرار باشد به احتمال زیاد این دو گروه به هم لینک خواهند شد.
(۲-۳۲)
۲-۴-منطق فازی]۴[
۲-۴-۱- مدل فازی متغیرها
در ریاضیات کلاسیک با مجموعه های قطعی (غیر فازی) آشنا شده ایم. برای مثال فرض کنید مجموعه اعداد حقیقی بین ۰ و ۱ باشد. می توان یک زیرمجموعه از به نام به این صورت تعریف کرد:” مجموعه مقادیر کوچکتر یا مساوی ۰٫۲ ” .
در این صورت تابع مشخصه ی A در شکل ۲-۴ نشان داده شده است. مقادیر این تابع برای مقادیری از که عضو باشند، “۱” و برای بقیه مقادیر صفر می باشند.
شکل ۲-۴- تابع مشخصه مجموعه غیرفازی A
مقادیری که مقدار تابع را “۱” میکنند را می توان به صورت مقادیری که عضو هستند و مقادیری که تابع را “۰” میکنند، مقادیری که عضو نیستند بیان کرد. بنابراین می توان گفت ۰٫۱ عضو این مجموعه است اما ۰٫۷ عضو این مجموعه نیست. همانطور که مشخص است این تابع انعطاف پذیری کمی دارد، برای مثال اگر بخواهیم ” اعداد نزدیک به “صفر” را نمایش دهیم با مشکل مواجه می شویم. یک جنبه این است که نمی توانیم اعضای مجموعه را بیان کنیم و جنبه دیگر اینکه مرز مشخصی برای عضویت یا عدم عضویت در این مجموعه وجود ندارد. برای حل این مشکل از مجموعه های فازی کمک می گیریم. منطق فازی اجازه می دهد درجه عضویت هر عنصر عددی بین صفر و یک در بازه باشد. در این حالت تابع مشخصه ای بنام تابع تعلق داریم که می تواند هر مقداری در بازه را اختیار کند. بنابراین می توان تابع تعلق را برای زیرمجموعه یاد شده آورد و همانطور که در شکل ۲-۵ دیده می شود در این حالت می توان گفت که عدد ۰٫۳ به اندازه ۰٫۷ متعلق به مجموعه “اعداد نزدیکتر به صفر” می باشد.
خواص و ویژگی هایی که برای تعیین اعضای مجموعه فازی بیان می شوند به صورت فازی هستند و یک توصیف دقیق نمی باشند، بنابراین می توان از توابع تعلق مختلف برای نشان دادن یک مجموعه فازی استفاده کرد. در عمل منحنی هایی به کار میرود که نمایش ریاضی ساده ای داشته باشند و با تعداد پارامتر کمی قابل تنظیم باشند، مانند: مثلث، ذوزنقه، تابع زنگوله، و… .
شکل ۲-۵-مجموعه فازی اعداد نزدیک به صفر
برای مثال یک تابع تعلق مثلثی را می توان با سه پارامتر بصورت نشان داد که ها بر روی شکل ۲-۶ مشخص شده اند.
شکل ۲-۶- نمونه ای از یک تابع عضویت مثلثی
درجه عضویت را در مجموعه فازی با نشان می دهند. توابع تعلق می توانند همپوشانی داشته باشند. بدین معنی که می تواند با درجه عضویت های مختلف عضو دو یا چند تابع تعلق داشته باشد.
همانطور که گفته شد، تابع تعلق های زیادی وجود دارد که برای انتخاب یکی از آن ها به طور کلی دو راه وجود دارد. اول، استفاده از دانش انسان خبره است که این راه حل فقط یک انتخاب اولیه است و باید آن را تعیین و تنظیم نمود. دوم، استفاده از داده های جمع آوری شده برای تنظیم دقیق تابع تعلقی است که ساختار کلی آنرا قبلا تعیین شده است.
۲-۴-۲- تعریف متغیر زبانی
اگر یک متغیر بتواند واژه هایی را به عنوان مقدار خود بپذیرد آنگاه یک متغیر زبانی نامیده می شود. متغیرهای زبانی در واقع توسعه ی متغیرهای عددی می باشند که می توانند مجموعه های فازی را به عنوان مقادیر خود بپذیرند.
مثال: سرعت یک ماشین، متغیر است که مقادیری در محدوده ی می پذیرد. اکنون ما سه مجموعه فازی کند و تند و متوسط را به صورت زیر تعریف می کنیم:
شکل ۲-۷- تابع عضویت سرعت ماشین
یک متغییر زبانی بوسیله ی چها پارامتر مشخص می گردد که :
: نام متغییر زبانی است.
: مجموعه مقادیر زبانی است که اختیار می کند.
: دامنه فیزیکی واقعی اس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ت که هر مقدار زبانی در را به یک مجموعه ی فازی در مرتبط می سازد.
: یک قاعده لغوی است که هر مقدار زبانی در را به یک مجموعه ی فازی در مرتبط می سازد.
۲-۴-۳-روش چهار مرحله ای استفاده از منطق فازی
روش چهار مرحله ای استفاده از منطق فازی عبارتند از:
فازی کردن: در این مرحله واقعیت بر اساس سیستم فازی تعریف می شوند. ابتدا باید ورودی و خروجی سیستم معرفی شده، سپس قوانین اگر-آنگاه مناسب به کار گرفته شوند.

مقاله علمی با منبع : مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوارالجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بیروت: دار إحیاء التراث، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
ــــــــــ ، زاد المعاد، بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
غزالی، ابوحامد محمد، إحیاء علوم الدین، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ اول، بی‌تا.
غنوی، امیر، سلوک اخلاقی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول،۱۳۹۲٫
فرغانی، سعیدالدین، مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
ــــــــــ ، منتهی المدارک فی شرح تائیه ابن فارض، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
فضلی، علی، علم سلوک، قم: انتشارات معارف، چاپ دوم،۱۳۹۰٫
فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
فنایی اشکوری، محمد، شاخصه‌های عرفان ناب شیعی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۹۱٫
فیض کاشانی، ملامحسن، الحقائق فی محاسن الاخلاق، قم: دار الکتاب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۳٫
ــــــــــ ، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی(جامعه مدرسین)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
ــــــــــ ، الوافی، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، ده رساله، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
ــــــــــ ، ذریعه الضراعه، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
ــــــــــ ، زاد السالک(مندرج در ده رساله)، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
ــــــــــ ، کلمات مکنونه من علوم أهل الحکمه و المعرفه، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ دوم، ۱۳۶۰٫
فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: مؤسسه دار الهجره، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
قاضی، سیدمحمدحسن، آیت الحق شرح احوالات سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، تهران: حکمت، چاپ دوم، ۱۳۸۶٫
قشیری، عبدالکریم، الرساله القشیریه، قم: انتشارات بیدار، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
ــــــــــ ، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی عثمانی، تهران: نشر علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۴٫
ــــــــــ ، لطائف الإشارات، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م.
قطب‌الدین راوندی، سعید، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدی عج، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
ــــــــــ ، سعید، الدعوات، قم: مؤسسه امام مهدی عج، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، تصحیح حسین استاد ولی، قم: انتشارات علامه،۱۳۷۷٫
قونوی، صدرالدین محمد، اعجاز البیان فی تفسیر ام‌القرآن، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب،۱۳۸۱٫
ــــــــــ ، النصوص، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
ــــــــــ ، النفحات الإلهیه، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
قیصری، داود، رسائل قیصری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫
ــــــــــ ، شرح فصوص الحکم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیه، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
ــــــــــ ، التأویلات، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
ــــــــــ ، شرح منازل السائرین، قم: انتشارات بیدار، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫
ــــــــــ ، لطائف الأعلام فی إشارات أهل الإلهام، قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
کاشانی، محمود بن عثمان، مفتاح الهدایه و مصباح العنایه، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
کاشانی، ملاحبیب الله، رساله فی خواص اسماء الله الحسنی و معانیها، بیروت: البلاغ، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
کاشف الغطاء، محمدحسین، أصل الشیعه و اصولها، بیروت: دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
کربلایی، جواد، الأنوار الساطعه فی شرح زیاره جامعه، قم: دار الحدیث، چاپ اول، بی‌تا.

پژوهش – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۲۸

کُربن، هانری، تاریخ فلسفۀ اسلامی، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران: انتشارات کویر، چاپ هفتم، ۱۳۸۸٫
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
ــــــــــ ، المصباح (جنه الأمان الواقیه و جنه الإیمان الباقیه)، قم: دار الرضی (زاهدی)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
کلاباذی، محمد، کتاب التعرف، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۱٫
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، قم: اسوه، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫
ــــــــــ ، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
کنگره ملی علامه سید حیدر آملی، مجموعه مصاحبه‌ها و دیدارها در کنگره، بابل: انتشارات مبعث، بی‌تا.
الگار، حامد، «امام موسی کاظم و اخبار اهل تصوف»، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، معارف دوره دهم، اسفند ۱۳۷۲،صص۵۵-۴۲
لاری، عبدالغفور، شرح الأصول العشره، تهران: انتشارات مولی، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
لاهیجی، محمد، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، تهران: نشر علم، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
لاهیجی، ملاعبدالرزاق، گوهر مراد، تصحیح و تحقیق زین‌العابدین قربانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲٫
لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
محاسبی، حارث بن اسد، الرعایه لحقوق الله، مصر: دار الیقین، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران: صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۷۷٫
معتمدی، سید وحید، عرفان و عترت، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، قم: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الأمالی، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، الفصول المختاره، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ــــــــــ ، تصحیح اعتقادات الإمامیه، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــ ، کتاب المزار، قم: کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
ملکی تبریزی، جواد بن شفیع، رساله لقاء الله، قم: انتشارات هجرت، چاپ اول، ۱۳۶۳٫
مولوی، جلال‌الدین محمد، مثنوى معنوى، تهران: انتشارات پژوهش، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، چاپ ششم، ۱۳۶۵٫
نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، بی‌تا.
نصر، سید حسین، آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز، ترجمه حسین حیدری و محمدهادی امینی، تهران: قصیده سرا، چاپ اول، ۱۳۸۲
نگارنده، «بررسی تطبیقی تعین اول در عرفان اسلامی و اسم مستأثر در متون شریعت»، فصلنامه آیین حکمت، ش۱۴
نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل‌البیت ، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
نویا، پل، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳٫
ــــــــــ ، ‌نصوص صوفیه غیرمنشوره، بیروت: دارالمشرق، چاپ اول، ۱۹۷۳م.
ورام، مسعود بن عیسی، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورّام، قم: مکتبه فقیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
ولهاوزن، یولیوس، تاریخ سیاسی صدر اسلام: تشیع و خوارج، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، تهران: دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵
هاشمی‌خویی، حبیب‌الله، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، تهران: مکتبه الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
هجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، تهران: انتشارات طهوری، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫

فایل – مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت …

ــــــــــ ، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم: دارالشریف الرضی، چاپ دوم،۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، صفات الشیعه، تهران: اعلمی، چاپ اول، ۱۳۶۲٫
ــــــــــ ، علل الشرائع، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
ــــــــــ ، عیون أخبار الرضا، تهران: نشر جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ۲ج، ترجمه محمد پروین‌گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۶۶
ابن‌سینا، حسین، الإشارات و التنبیهات، شرح نصیرالدین طوسی، قم: نشر البلاغهْْ، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
ابن‌طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶٫
ــــــــــ ، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه احمد فهری، تهران: جهان، چاپ اول، ۱۳۴۸٫
ــــــــــ ، جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع، قم: دارالرضی، چاپ اول،۱۳۳۰ق.
ــــــــــ ، فلاح السائل و نجاح المسائل، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، مهج الدعوات و منهج العبادات، قم: دار الذخائر، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
ابن‌عربی، محمد بن علی، اصطلاحات الصوفیه، بیروت: دار المحجه البیضاء، چاپ اول، ۱۴۲۱ق
ــــــــــ ، الفتوحات المکیه(چهار جلدی)، بیروت: دار الصادر، چاپ اول، مکرر
ــــــــــ ، فصوص الحکم، تهران: انتشارات الزهراء، چاپ دوم، ۱۳۷۰٫
ابن‌فهد حلی، احمد، التحصین فی صفات العارفین، قم: مدرسه الإمام المهدی عج، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
ــــــــــ ، عده الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دار الکتاب الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
ابن‌قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، نجف اشرف: دار المرتضویه، چاپ اول، ۱۳۵۶٫
ابن‌مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی (جامعه مدرسین)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
ابوطالب مکی، (منسوب) علم القلوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۴ق
ــــــــــ ، قوت القلوب فی معامله المحبوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء، قاهره: دار ام القراء، چاپ اول، بی‌تا.
اصفهانی، ابومعمر بن احمد، نهج الخاص، مصحح و مقدمه بورکی دومنکی فرانسوی، بی جا: بی نا، بی تا.
امام خمینی، آداب الصلاه، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هفتم، ۱۳۷۰٫
ــــــــــ ، سر الصلاه(معراج السالکین و صلاه العارفین)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، ۱۳۸۳٫
ــــــــــ ، شرح دعاء السحر، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۶٫
ــــــــــ ، مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫
امینی‌نژاد، علی، «سلوک در آموزه‌های دینی»، نشریه حکمت عرفانی، شماره اول، ۱۳۹۰٫
انصاری قمی، محمدرضا، «توضیحاتی درباره روایت ملاقات شقیق بلخی با امام کاظم»، معارف دوره یازدهم، شماره ۳، صص۴۰-۳۰
انصاری، عبدالرحمن بن محمد(ابن دباغ)، مشارق أنوار القلوب و مفتاح أسرار الغیوب، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بی‌تا.
آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب السلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
آملی، سید حیدر، أنوار الحقیقه و أطوار الطریقه و أسرار الشریعه، قم: نور علی نور، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
ــــــــــ ، جامع الاسرار و منبع الانوار، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۸؛
آیتی، عبدالمحمد، ترجمه الصحیفه السجادیه، تهران: سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
بحرالعلوم، سیدمهدی، رساله سیر و سلوک(تحفه الملوک فی السیر و السلوک)، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
بدلیسی، عمار بن محمد، بهجه الطایفه، بیروت: دار النشر فرانز شتاینر، چاپ اول، ۱۹۹۹ م.
بدوی، عبدالرحمن، تاریخ تصوف اسلامی، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، تهران: افراز، چاپ اول، ۱۳۸۹٫