رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت …

P-value

فرضیه فرعی ۱-۵

F-Statistic

۸۸۶/۰

۴۱/۰

Obs*R-squared

۸۳۳/۱

۳۹/۰

از آنجائیکه P-value آزمون خود همبستگی مرتبه دوم ، برای فرضیه فرعی ۱-۵ پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۲۰ در انتهای پایان نامه قید شده است.
۴-۴-۵-۸) آزمون نرمال بودن جملات خطا
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۵) نمودار توزیع نرمال پسماند فرضیه فرعی ۱-۵ را نشان می دهد:
 
نگاره (۵): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند فرضیه فرعی ۱-۵
با توجه به اینکه p-value محاسبه شده بزرگتر از ۰۵/۰ است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه فرعی ۱-۵ پذیرفته می شود.
۴-۵) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا آمار توصیفی و در ادامه نتایج برآورد هر یک از مدل ها به همراه آزمون های آماری مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت میکند و ضریب واکنش سود یافت نشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱) مقدمه
بخش نتیجه آخرین بخش از انجام پژوهش میباشد که در آن، پژوهشگر براساس اطلاعات آماری که بدست میآید میتواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهارنظر و نتیجهگیری کند. این نتیجهگیری آخرین تاثیر را، هم از حیث سبک نگارش هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجهگیری باور مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش ،علاقه مندان به اجرای پژوهشهای آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی قرار میدهد.
۵-۲) نتایج آزمون فرضیه ها
برای انجام آزمون فرضیه اصلی پژوهش به منظورمشخص شدن تاثیرمتغیرهای کنترل بر ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با درنظرگرفتن متغیرهای کنترل، مدل رگرسیونی خطی چندگانه برای سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش ایجاد شده است. لذا نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به قرار زیر است:
۵-۲-۱) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به منظور آزمون این فرضیه شش فرضیه فرعی طراحی شده است. که نتایج مربوط به آزمون هریک از فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی تشریح شده است .
۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به آزمون ها و تحلیلهایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل چهار انجام شد و همانطور که در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم مشاهده میشود، p-value محاسبه شده برای متغیر مستقل دوره تصدی حسابرس (AT) کمتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش دوره تصدی در شرکت ها و سازمان ها، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده مطابق جدول(۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد که یک درصد افزایش در دوره تصدی حسابرس، ضریب واکنش سود را به میزان ۵۴ /۰ افزایش میدهد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵ ٪ رد نخواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج قوش و مون(۲۰۰۵) واگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل اندازه موسسه حسابرسی (AFS)، بزرگتر از سطح خطای ۵ درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. بنابراین، این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه مخالف با نتایج تهو و وونگ (۱۹۹۳) و موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) میباشد.
۵-۲-۴) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهار نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی (ACI)، بزرگتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
۵-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل تخصص حسابرس در صنعت (SPEC)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر مثبت میباشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد؛ به طوریکه با افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود افزایش مییابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش تخصص حسابرس در صنعت، ضریب واکنش سود را به میزان ۵۵۴/۸ افزایش میدهد. با این تفاسیر فرضیه فرعی چهارم در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. این نتیجه موافق نتایج بدست آمده از تحقیقات بالسام و همکاران (۲۰۰۳) و حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۱) است .
۵-۲-۶) نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامی سال-شرکتها در دسترس نبود به ناچار برای بررسی این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۲۰) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(LEV، UE*UE، GWTH ) بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود میباشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد شد.
نتایج برآورد دوباره مدل طبق جدول (۴-۲۱) فصل چهارم نشان می دهد که P-value محاسبه شده برای حق الزحمه حسابرس بزرگتر از ۵% و ضریب برآورد شده برای آن منفی میباشد. بنابراین میتوان گفت که بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بنابراین این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد خواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
از سویی دیگر با توجه به جدول (۴-۲۱) فصل چهارم، نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش میباشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی، جریان وجوه نقدعملیاتی (CFO) ارتباط معکوس و اندازه شرکت(Size) و سود غیر منتظره (UE)ارتباط مستقیم با ضریب واکنش سود (ERC) دارند. به علاوه با مشاهده جدول میتوان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش جریان وجوه نقد عملیاتی بیشترین تأثیر را بر ضریب واکنش سود می گذارد.
۵-۲-۷) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه ای معناداری وجود دارد.
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۱۸) فصل چهارم نشان میدهد، P-value محاسبه شده برای متغیر مستقل استقلال حسابرس (AI)، کمتر از سطح خطای ۵درصد و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی میباشد در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود کاهش می یابد. همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان میدهد که یک درصد افزایش در استقلال حسابرس، ضریب واکنش سود به میزان ۰۰۱/۰ کاهش می دهد. با این تفاسیر این فرضیه فرعی در سطح اطمینان ۹۵% رد نخواهد شد. این نتیجه موافق با نتایج اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) می باشد.
جدول ۵-۱ نتایج فرضیات

فرضیات تایید رد
فرعی اول: بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرعی دوم: بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متن کامل – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۸۹

فرعی سوم: بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد

فرعی چهارم: بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد

فرعی پنجم: بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد

فرعی ششم: بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه ای معناداری وجود دارد

۵-۳) نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر، نشان میدهد ضریب تعیین فرضیه های فرعی( به استثنای فرضیه فرعی پنجم) با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تقریباً ۵۶/۰ است. این عدد نشان میدهد که ۵۶ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است. اما ضریب تعیین فرضیه فرعی پنجم که با استفاده از روش داده های مقطعی برآورد شده است، تقریباً ۲۴/۰ است. این عدد نشان می دهد که ۲۴ درصد تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل تبیین است .
همچنین از آنجایی که هدف از انجام پژوهش، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس با ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت میکند با ضریب واکنش سود یافت نشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق برخلاف نتایج بدست آمده توسط اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) و تهو و وونگ (۱۹۹۳) می باشد.
۵-۴) پیشنهادها
پیشنهادها در دو قسمت به شرح زیر ارایه شده است:
۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
باتوجه به نتایج حاصل از فرضیات میتوان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:
۱٫باتوجه به اینکه بین دوره تصدی و ضریب واکنش سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، به سهامداران، سرمایهگذاران و مدیران پیشنهاد میشود تا با مفهوم ضریب واکنش سود بیشتر آشنا شوند و در تصمیمگیری های خود دوره تصدی حسابرس را مورد توجه قرار دهند.

  1. پیشنهاد میشود برای دستیابی به کیفیت بالای حسابرسی در ایران، لازم است به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر بها داده شود و زمینه برای رقابت این مؤسسات با سازمان حسابرسی فراهم شود. همچنین باید زمینه ای فراهم شود که مؤسسات حسابرسی به صورت تخصصی فعالیت کنند.
  2. به حسابرسان پیشنهاد میشود تا در تصمیمات مربوط به پذیرش صاحبکار به درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکار توجه داشته باشند.
  3. به کلیه سهامداران، سرمایهگذاران و مدیران پیشنهاد میشود تا به تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عاملی موثر بر ضریب واکنش سود توجه بیشتری داشته وانتظار می رود تا با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت بتوانند از منظر کیفیت افشا به ارتقا جایگاه شرکت بیافزایند همچنین به حسابرسان پیشنهاد میشود صاحبکارانی را بپذرند که در تخصص آنها باشند.

۵. بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود ندارد، این موضوع میتواند به این دلیل باشد که اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی برای همه سالها و شرکتها در دسترس نبود. بنابراین به مدیران پیشنهاد میشود تا اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی خود را در افشا نمایند.
۶. با توجه به اهمیت استقلال حسابرس و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود به حسابرسان پیشنهاد میشود تا در رسیدگی های خود به خصوص به موضوع مدیریت سود توسط مدیران بیشتر توجه داشته باشند تا هم به اعتبار خود و هم اعتبار صورتهای مالی بیافزایند.
۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
آنچه پیشنهاد میشود شامل موارد زیر است :

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

۴-۴-۵-۴) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۳) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند فرضیه های پژوهش را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی فرضیه های پژوهش بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود.
نگاره (۴): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در فرضیه های فرعی
 
۴-۴-۵-۵) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۵
با توجه به مطالبی که در فصل سوم بیان شد، فرضیه فرعی ۱-۵ این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین حق الزحمه حسابرس و ضریب واکنش سود می باشد. از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامی سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای بررسی این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
جدول (۴-۲۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با استفاده از نرم افزار Eviews7 به روش رگرسیون مقطعی نشان میدهد:
همانگونه که نتایج مندرج در جدول (۴-۲۰) نشان می دهد، P-value محاسبه شده برای تعدادی از متغیرهای کنترلی(LEV- UE*UE- Gwth) بزرگتر از ۵ درصد است، که نشان از معنی دار نبودن تأثیر این متغیرها بر ضریب واکنش سود می باشد. لذا این متغیرها ، به عنوان متغیر زائد در نظر گرفته شده و مدل بعد از حذف متغیرهای مذکور دوباره برآورد می شود. جدول (۴-۲۱) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را بعد از حذف متغیرهای زائد نشان می دهد:

جدول(۴-۲۱):نتایج برآورد فرضیه فرعی ۱-۵
ERCi,t = β۰ + β۱AFi+ β۲ CFOi۳Lev i+ β۴Size i + β۵[UEi*UEi] +β۶GWT i۷UEi + εi
متغیر ضریب برآورد شده خطای استاندارد آمارهt P-value
β۰ ۱۵/۲۱- ۱۰/۱۰ ۰۹/۲- ۰۳/۰
AF ۰۲/۱- ۲۹/۱ ۷۸/۰- ۴۳/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۳۴

آزمون خود همبستگی

دوربین – واتسن (DW)

۳-۱۱ ) روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در زمینه خاصی است. همچنین، از نظر نحوه گردآوری دادهها، این تحقیق توصیفی و از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری میانجامد. به منظور ترکیب دادههای سری زمانی و داده های مقطعی، در این تحقیق از روش دادههای ترکیبی استفاده می کنیم. در روش داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری شرکت و هم در طول زمان سال اندازهگیری میکنیم. به این ترتیب، با دو بعد سر و کار داریم بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را دادههای گروهی – زمانی نیز میگویند. در ساده ترین حالت فرض می کنیم رابطه رگرسیونی زیر برقراراست :
(۳-۲۳) Y =α + X β +U
Xit ، متغیر وابسته Yit ، ثابت جملهα که در آن
ماتریس متغیرهای مستقل که در آن Uit جمله خطاست که میتوان آن را به صورت زیر نوشت:
که μ i تأثیرات فردی غیر قابل مشاهده و Vit باقیمانده است. در اینجا دو حالت پیش رو داریم:
نخستین حالت این است که آثار فردی غیر قابل که (μ i) در مدل وجود نداشته باشد و جمله (Vit ) خطا فقط از جمله خطای باقیمانده تشکیل شده باشد: حالت دوم این است که آثار فردی غیرقابل مشاهده در مدل وجود دارد؛ آزمون چاو استفاده میشود. فرضهای این آزمون به صورت زیر بیان می شود:
H0: Pooled Model
H1: panel Model
فرض H0 بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل مشاهده است وفرض H1 بر پایه وجود آثار فردی غیر قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرضH ۰ پذیرفته شود، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیرقابل مشاهده است، بنابراین، میتوان آن را از طریقH مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرض H1 پذیرفته شود، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل مشاهده وجود دارد. اکنون باید آزمون شود که آیا این آثار فردی با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی دارند یا خیر.
بدین منظور، از آزمون هاسمن استفاده میشود. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل قرار دارد. اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل نشان اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت. فرضیهHنشان دهنده عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمین وH1 نشان دهنده وجود ارتباط است.
H0: Random Effect
H1: Fixed Effect
آزمونهای مانایایی متغیرهای تحقیق قبل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق، مانایایی متغیرهای پژوهش بررسی شد. مانایایی متغیرهای پژوهش، به این معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود. بدین منظور، از آزمون لوین، آزمون لین، پسران و شین و آزمون دیکی فولر استفاده شده شده است.
۳-۱۲) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان روش پژوهش، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و شیوه محاسبه این متغیرها پرداخته شد. سپس توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری دادهها، جامعه و نمونه آماری تحقیق و فرضیههای تحقیق پرداخته شد. در مرحله بعد معنادار بودن ضرایب توسط آماره tو آماره ازمون (F-statistic) و روش همبستگی پیرسون آزمون می شوند. همچنین وجود یا عدم وجود عارضه های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هم خطی هم مشخص گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‏ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی، یکی از پایههای اصلی مطالعه و بررسی است. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها جمع‏آوری شوند و با استفاده از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دستهبندی و تجزیه و تحلیل گردند.
همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای دو مدل جانبی(برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته[۱۲۴]) و دو مدل نهایی (برای آزمون فرضیه های پژوهش) می باشد. لذا در این فصل ابتدا به منظور محاسبه متغیرهای مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی(مستقل و وابسته)، مدل های جانبی برآورد می شود، سپس در نهایت پس از محاسبه کلیه متغیرهای لازم، مدل های نهایی جهت آزمون فرضیه ها به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
۴-۲) آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره
در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی، برای آزمون فرضیات و مدل های جانبی استفاده شده است. تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیرِ مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است.
لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شد تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی(مقطعی)[۱۲۵] Unstructured برای آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده است.
آزمون های آماری لازم و نوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان۹۵% در جدول شماره(۴-۱) آورده شده است.

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت …

: مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
: سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
: جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:
= β۱ + β۲ + β۳) + ξj,t
(۳-۷)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد میشوند.
حال بااستفاده از ضرایب به دست آمده ازمعادله (۳-۶) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری (عادی) محاسبه میشود:
= β۱ + β۲ + β۳)
(۳-۸)
و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = – NAi,t
(۳-۹)
قدرمطلق ارزش بدست آمده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,tکه مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (بادآوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
حق الزحمه حسابرس:
این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی و از بخش هزینه های عمومی و اداری شرکت ها اقتباس شده است.
دوره تصدی حسابرس :
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل۳ سال باشد عدد۱ استفاده خواهد شد در غیر این صورت عدد”۰”
از آنجایی که دوره تصدی ۳ سال در نظر گرفته شده است بنابراین باید برای سال ۸۸ اطلاعات مربوط به تصدی حسابرس در سال های ۸۶ و ۸۷ نیز در نظر گرفته شود.
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت (اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل می کنیم:
کل داراییهای یک صاحبکار تقسیم بر کل داراییهای صاحبکاران حسابرس در نمونه
تخصص حسابرس در صنعت:
در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازهگیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده میشود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل میکنیم :
کل داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت
۳-۴-۳) متغیرهای کنترلی
جریان وجوه نقد حاصل از عملیات :((CFO
جریان وجوه نقد از حاصل عملیات با تقسیم بر جمع دارایی های پایان سال حاصل میشود.
فرصت رشد شرکت🙁 (GWTH
نرخ فرصتهای رشد به وسیله تقسیم ارزش بازارسهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .
اندازه شرکت:( SIZE)
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت بدست خواهد آمد.
اهرم: (Lev)
جمع بدهی تقسیم بر حقوق صاحبان سهام

جدول شماره(۴-۱):آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره
مدل ها
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متن کامل – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

سود غیر منتظره:((UE
محاسبه سود غیرمنتظره از طریق سود واقعی هرسهم در پایان سال منهای سود هرسهم سال قبل تقسیم بر سود هرسهم سال قبل انجام میگیرد.
(۳-۱۰) = UEi,t
:UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1: سود هرسهم درسال گذشته
۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضروریات هرمطالعه و پژوهش مربوط وقابل اتکا، سرعت وسهولت دسترسی به آن میباشد. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات، منابع داخلی و خارجی موجود درکتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلا از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ بدست آمده اند. دراین باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است. و جهت تجزیه تحلیل دادهها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزارEviews استفاده گردید که دادههای مذکور از طریق مراجعه به گزارشهای مالی شرکتهای موجود در نمونه و از طریق بانکهای اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایتهای تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج می گردد.
۳-۶ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق روشهای مورد نظر برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها به شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
۱٫برای برآورد پارامترهای B1،B2،B3….. به منظور تعیین اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز از نرم افزارهای اکسل Excel و Eviews استفاده گردیده است.
۲٫به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره براساس دادههای ترکیبی و برای معنادار بودن همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون P-Value (sig.) استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای این پژوهش از مدل رگرسیون به شرح زیر استفاده گردد :
ERCi,t = β۰ + β۱AFSi,t + β۲ AIi,t + β۳ACIi,t۴ SPECi,t+ β۵AT i,t+ β۶ CFOi,t۷ Gwthit+ β۸ Lev i,t + β۹ Size i,t + β۱۰UEi,t ۱۱ [UEit*UEit] + ξj,t
(۳-۱۱)
اما از آنجائیکه اطلاعات مربوط به حق الزحمه حسابرس برای تمامیِ سال-شرکت ها در دسترس نبود به ناچار برای آزمون این فرضیه فرعی مدل مجزایی طرح ریزی شد و فرضیه مذکور با استفاده از رگرسیون مقطعی(بدون ساختار) بررسی شد.
ERCi,t = β۰ + β۱AF+ β۲ Size i۳ CFOi+ β۴ Gwth+ β۵ Levi+ β۶ UE۷ [UEi*UEi] + ξj,t
(۳-۱۲)
جدول ۳-۲ :متغیرهای تحقیق

نوع متغیر نام اختصاری نام کامل
مستقل AFSi,t اندازه موسسه حسابرسی
مستقل ATi,t دوره تصدی حسابرس
مستقل
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۳-۴-۱) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود:
ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازهگیری میکند.
در این تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده میشود :(مرادی و همکاران،۱۳۸۹)
(۳-۱) ARi,t = β ۰ + β۱ UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β۱ : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود :
در این تحقیق، بازده غیرعادی سهام به صورت سالانه پس از پایان سال مالی شرکتها (یعنی در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
(۳-۲) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اینجا فرض میشود بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۳) Rm,t=
که Iشاخص کل قیمت بازار سهام عادی اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال وIشاخص قیمت بازار در پایان سال است. بازده واقعی برای هر سهم نیز به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۴) = Ri,t
به طوری که :
R: بازده سهم i درسال t P: قیمت سهم در پایان سال t
D : سودنقدی هرسهم P0: قیمت سهم درابتدای سال
α : درصد افزایش سرمایه
محاسبه UEi,t به این صورت خواهد بود :
(۳-۵) =UEi,t
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
۳-۴-۲) متغیرمستقل
کیفیت حسابرسی :
در این تحقیق کیفیت حسابرسی براساس، اندازه موسسه حسابرسی، استقلال حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی سنجیده میشود
اندازه موسسه حسابرسی:
در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است. برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:
مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی
مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
استقلال حسابرس:
دراین پژوهش برای اندازهگیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی میشود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، از آن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میشود. برای اندازهگیری مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده میشود(بادآوارنهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر آورده میشود.
(۳-۶)
که درآن:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

ب) قابلیت اعتماد
آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
پ) بی طرفی
آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
ح) دامنه
آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
خ) به موقع بودن
آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
د) وضوح
آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
ر) کارایی
آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
ز) اثربخشی
آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
۲-۳-۳) عناصر کیفیت
در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
اشتیاق به دستیابی به مزایا و
پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.

دسترسی به منابع مقالات : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

ب) قابلیت اعتماد
آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
پ) بی طرفی
آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
ح) دامنه
آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
خ) به موقع بودن
آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
د) وضوح
آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
ر) کارایی
آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
ز) اثربخشی
آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،۱۳۹۱،ص۲).
۲-۳-۳) عناصر کیفیت
در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت ([۲۵]ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA[26].
کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله استانداردهای مستندسازی، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند حسابرسی و افزایش ارزش درک شده برای سهامداران(از

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جمله کیفیت بهبود یافته گزارش)، احساس مسئولیت پذیری شخصی حسابرسان(از جمله احساس مشروعیت در برابر مردم آگاه) (Maroun ,2014) .
۲-۳-۴) تشریح مدل کیفیت حسابرسی
از دیدگاه خرد،”حسابرسی” خدماتی است که توسط تیم متخصص و مستقل به منظور اعتباربخشی به اطلاعات شرکت انجام می شود و دارای طیف گسترده ای از ذینفعان شامل سهامداران عمده، سهامداران جزء، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر مالی، اعتباردهندگان، سازمان امور مالیاتی، دولت و سرمایهگذاران بالقوه می باشد. هر یک از این ذینفعان نیز ممکن است توان تأثیرگذاری متفاوتی بر انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشند و در عین حال، به دلیل برخورداری از انگیزههای مختلف، سطوح متفاوتی از کیفیت حسابرسی را طلب نمایند. بنابراین ارائه مدل جامع کیفیت حسابرسی مستلزم توجه به عوامل مرتبط با”عرضه “و”تقاضا”ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی میباشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲-۳-۴-۱) “عرضه” حسابرسی و کیفیت حسابرسی
۱٫التزام به کیفیت حسابرسی: عامل کلیدیِ اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی
از منظر”عرضه “کننده خدمات حسابرسی، دستیابی به کیفیت حسابرسی مستلزم صرف زمان و هزینه جهت تامین نیروی انسانی متخصص و ابزارها و امکانات لازم، برنامه ریزی، نظارت و سرپرستی، اعمال مراقبت های حرفه ای لازم و رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است و از سوی دیگر نیازمند ایستادگی در مقابل محرک ها و انگیزه هایی است که مخدوش کننده استقلال هستند، بنابراین دستیابی به کیفیت حسابرسی دارای مخارجی است و شرط اصلی برای تحمل این مخارج، “التزام به کیفیت حسابرسی” است. میزان التزام به کیفیت حسابرسی بدان معناست که تا چه حد شرکاءی مسئول کار خود را متعهد و پایبند به تحقق کیفیت حسابرسی می دانند. تعمق بیشتر درمورد موضوع، حاکی از آن است که در سطحی بالاتر، التزام شرکاء به کیفیت حسابرسی ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشد.
“منشاء درونی” التزام به کیفیت حسابرسی شامل اعتقادات مذهبی و پایبندی به اخلاقیات، ارزشهای انسانی و تعهدات حرفه ای میباشد. همچنین التزام به کیفیت با” منشاء بیرونی”ممکن است به دلیل”نگرانی از عواقب “و خسارات بی کیفیتی و تحمل خسارتهای قابل توجه مالی و غیرمالی باشد، یا ناشی از اشتیاق به دستیابی به مزایا و پاداشهای با کیفیتی(مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۱).
۲٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی : نگرانی از عواقب بی کیفیتی
تحلیل مجموعه نظرات دریافتی از خبرگان حاکی از آن است که”نگرانی از عواقب” و خسارات بیکیفیتی، در صورت پاسخ خواهی اثربخش از حسابرس محقق میگردد که این امر مستلزم شرایط زیرمیباشد:
۱٫وجود”پاسخ خواه” از حسابرس، که در صورت پایین بودن کیفیت حسابرسی موضوع را پیگیری و مطالبه نماید. این پاسخ خواه ممکن است از ذینفعان شرکت باشد، مانند سهامداران یا اعتباردهندگان، و یا نهادهای حرفه ای و نظارتی که به موجب مقررات اقدام به پیگیری موضوع مینماید.
۲٫وجود”سازوکارها”ی لازم جهت پاسخ خواهی، به گونه ای که پاسخ خواه با صرف زمان و هزینه معقول امکان پیگیری و احقاق حق را داشته باشد. علاوه بر آن می بایست اشخاص بیطرفی که دارای امکانات، صلاحیت و دانش لازم هستند، اقدام به بررسی کیفیت حسابرسی مورد ادعا نماید.

  1. “اعمال تنبیهات” و جریمه های قابل توجه، متناسب و معنادار برای برخورد با موارد بی کیفیتی، به گونه ای که نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر شود.

چنانچه هر یک از عوامل سه گانه فوق وجود نداشته باشد یا از اثربخشی لازم برخوردار نباشد، نگرانی از عواقب و خسارات بی کیفیتی وجود نخواهد داشت. در مقابل اگر تنبیهات و جریمه های قابل توجه، متناسب و معناداری برای برخورد با موارد بی کیفیتی، اعمال گردد در این صورت، نگرانی از اعمال این تنبیهات به عنوان عامل بازدارنده ای قوی، سبب اتخاذ تمهیدات لازم جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی موردنظر می گردد.
وجود تقاضا از سوی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان برای کیفیت حسابرسی و همچنین پاسخ خواهی آنان از حسابرسان، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت حسابرسی است. اما در شرایطی که چنین تقاضایی از سوی ذینفعان بصورت جدی و اثربخش وجود نداشته باشد، نقش نهادهای نظارتی در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی بسیار پررنگتر خواهد شد. در این زمینه، وجود”نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه” جهت پاسخ خواهی و نظارت اثربخش بر حرفه حسابرسی نقش بسزایی ایفا می کند .در این نظام کنترل کیفیت، گام اول، گزینش صحیح و تأیید صلاحیت حسابداران رسمی و شرکاءی مؤسسات حسابرسی برای ایفای نقش عظیمی که همان “اعتباربخشی” است، میباشد و اولین گام استقرار نظام کنترل کیفیت در این قسمت کلید میخورد. گام بعدی، نظارت برحسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت محتوایی و اثربخش خدمات آنان(در کنار رفع مشکلات و فراهم نمودن شرایط اجرای کامل استانداردها و ضوابط حرفه ای (است و در نهایت برخورد مؤثر با موارد تخلف و عدم رعایت مقررات، و اطلاع رسانی وضعیت کیفیت حسابرسی و نتایج کنترل کیفیت، تکمیل کننده این نظام کنترل کیفیت می باشد (مشایخی و همکاران،۱۳۹۲، ص۱۲۲).
۳٫منشاء بیرونی التزام به کیفیت حسابرسی: اشتیاق دستیابی به مزایا و پاداشهای باکیفیتی
اشتیاق به دستیابی به مزایا و
پاداشهای باکیفیتی نیز عامل انگیزشی است که محرک ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت حسابرسی است. به عنوان مثال زمانی که متقاضی حسابرسی برای دریافت خدمات حسابرسی باکیفیت تر ارزش بالایی قائل شده و در زمان انتخاب حسابرس،” کیفیت حسابرسی “معیار انتخاب” باشد و برای حسابرسی با کیفیت نیز”حق الزحمه” متناسب و بالاتری پرداخت شود، در این حالت حسابرس انگیزه بیشتری خواهد داشت تا کار حسابرسی باکیفیت تری عرضه نماید. به علاوه، افزایش”شهرت و اعتبار” حسابرس نیز یکی از مهمترین مزایای باکیفیتی است و حسابرسان برای افزایش و حفظ اعتبار حرفه ای که به نوعی مهمترین سرمایه حسابرس است، اقدام به ارائه خدمات باکیفیت مینمایند. در این خصوص اعلام عمومی وضعیت کیفیت حسابرسی و معرفی حسابرسان با کیفیت بالای حسابرسی و حسابرسان باکیفیت پایین حسابرسی، از جهت تأثیر بااهمیتی که بر ایجاد و افزایش اعتبار مؤسسه یا نگرانی از کاهش اعتبار یا بی اعتبار شدن مؤسسه حسابرسی، خواهد داشت در انگیزههای بیرونی حسابرس اثرگذار خواهد بود و شدت تأثیر عوامل انگیزشی با منشاء بیرونی را افزایش خواهد داد.