بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

(۳-۸)
بر اساس نظر اوکان و فریدمن: هر چه تورم بیشتر باشد نااطمینانی یا خطای پیشبینی افزایش مییابد و بر اساس نظر پورگرامی و مسکاس: به علت آن که هر چه سرمایه بیشتری برای پیشبینی دقیقتر تورم اختصاص دهند خطای پیشبینی کمتر میشود. افراد به دنبال حداقل کردن تابع هزینهشان هستند که از دو منبع ناشی میشود: یکی خطای پیشبینی و دیگری سرمایهگذاری در پیشبینی تورم. این تابع در رابطه (۳-۹) نشان داده شده است:
(۳-۹)
که است. رابطه (۳-۸) را در معادله (۳-۹) جایگذاری میکنیم.
(۳-۱۰)
افراد با انتخاب این که چه مقدار در پیشبینی تورم سرمایهگذاری کنند تابع هزینهشان را در معادله (۳-۱۰) حداقل میکنند. شرط مرتبه اول و دوم بهینهسازی به صورت زیر است:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
در حالی که برابر است با و نیز برابر است با .
از معادله شماره (۳-۸) نسبت به π مشتق میگیریم. خواهیم داشت::
(۳-۱۳)
عبارت در معادله (۳-۱۳) را میتوان از رابطه (۳-۱۱) به دست آورد. به عبارت دیگر:
(۳-۱۴)
که و طبق شرط مرتبه دوم معادله (۳-۱۲)، مثبت است. رابطه (۳-۱۴) را در رابطه (۳-۱۳) جایگذاری میکنیم بعد از ساده سازی خواهیم داشت:
(۳-۱۵)
از آن جایی که و مثبت هستند علامت معادله شماره (۳-۱۵) بستگی به علامت عبارت ( ) دارد.
نشان میدهد اگر سرمایهگذاری تغییر کند تولید نهایی سرمایهگذاری (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از یک تغییر در سرمایهگذاری) چه مقدار تغییر میکند. آنها فرض میکنند که . افزایش ثابت در سرمایهگذاری منجر خواهد شد که در بازههای کوچکتر خطای پیشبینی کاهش یابد.(مانند کاهش تولید نهایی در تابع تولید سنتی).
نشان میدهد چه مقدار (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از تورم) توسط سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر باشد، دلالت بر آن دارد که هیچ اثری وجود ندارد. معادله (۳-۸) به صورت جدایی پذیر به شکل فرض میشود. بر اساس این فرض که ()، مثبت میشود همانطور که اوکان و فریدمن بحث کردند. یک فرض محتملتر در مورد آن است که باشد. به نسبتی که سرمایهگذاری در بخش پیشبینی تورم میشود اثر تورم بر خطای پیشبینی کاهش مییابد. راه دیگر برای بررسی علامت ، آن است که یادآوری شود . عبارت آخر اندازه میگیرد چه مقدار تولید نهایی سرمایهگذاری تحت تأثیر تورم قرار میگیرد. نرخ تورم بالاتر ممکن است از طریق سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی تورم، باعث کاهش خطای پیشبینی شود. این به نوبه خود دلالت بر منفی دارد. در واقع اگر و ، همانطور که قبلا بیان شد علامت مبهم میشود. در یک حالت ممکن است همان طور که اوکان و فریدمن معتقدند مثبت باشد و اگر تورم بالاتر باعث سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی شود و این سرمایه گذاری منجر به کاهش خطای پیشبینی و مطابق نظر پورگرامی و مسکاس منفی گردد[۸۸].
نتایج را میتوان بر روی شکل توضیح داد. منحنی هزینه همسان از معادله شماره (۳-۹) به دست میآید. منحنیها شیب رو به پایین دارند از آنجایی که افزایش خطای پیشبینی هزینه را افزایش میدهد، سرمایهگذاری باید کاهش یابد تا هزینه ثابت بماند. هرچه از
Π۰
B
e
I
e2
I1
I0
I2
I3
e1
e0
e3
C1
C0
C2
A
C
D
شکل-۳- ۲- خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم
مأخذ: (آنگار و زیلبرفارب، ۱۹۹۳)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فایل – بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه …

( تعاونی ، ۱۳۸۱).
درخصوص وضعیت نیروهای انسانی موجود و مقایسه آن با نیروی انسانی مورد نیاز براساس یافته های مندرج در جدول ۴-۱۰، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی از نظر نیروی انسانی متخصص و نیمه متخصص کمترین فاصله را با استاندارد دارد، در حالیکه دانشگاه حکیم (۱۸نفر) بیشترین فاصله را با استاندارد دارد.در تحلیل این امر باید گفت دانشگاه علوم پزشکی تعداد دانشجویان خود را ثابت نگه داشته و تعادلی میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان برقرار کرده است و همچنیندر بکارگیری نیروهای متخصص در کتابخانه همت گماشته است.
برعکس، دانشگاه حکیم سبزواری با توجه به اینکه هرسال تعداد دانشجویان خود راافزایش داده است اما جذب نیروی متخصص و کمک متخصص در کتابخانه هارا فراهم نکرده است.
۴ـ۱ـ۸٫ بررسی وضعیت بودجه جامعه پژوهش
کتابخانه بخش عمده ای از سرمایۀ علمی و معنوی هر موسسۀ آموزش عالی است و حفظ و ارتقای ارزش آن به سرمایه گذاری منظم و مداوم نیاز دارد. کتابخانه دانشگاهی باید از بودجه مدوّن و مصوّب خود برخوردار باشد تا بتوانند نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده را به راحتی برآورده سازد.
داشتن بودجه مشخص سالانه این توانایی را به روسای کتابخانه ها می بخشد که با تقسیم بندی بودجه اختصاصی انواع نیازهای خود را اولویت بندی کرده و بر این اساس نسبت به تجهیز کتابخانه خود اقدام کنند. اختصاص بودجه به کتابخانه زمانی ارزش می یابد که این بودجه به رئیس کتابخانه ابلاغ شود تا او با آگاهی بیشتر در زمینه هزینه کرد آن تصمیم گیری نماید. همچنین این امکان را می دهد که برای مجموعه سازی خود همانند تهیه و جایگزینی منابع، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی برنامه ریزی وهمچنین به تقسیم و تنظیم بودجه برای امور خدماتی و دیگر نیازهای اطلاعاتی جامعه استفاده کننده اقدام کند(ترکیان تبار،۱۳۸۸).
عدم ابلاغ بودجه اختصاص یافته کتابخانه به رئیس آن موجب می شود او از سقف هزینه خود اطلاعی نداشته باشند و در نهایت ممکن است هزینه سالانه ای که برای کتابخانه در نظر گرفته می شود مورد استفاده کامل قرار نگیرد . این مشکل در بین کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار کاملا مشهود است
طبق استاندارد لازم است ۳ درصد از کل بودجۀ جاری آموزشی، پژوهشی، و اداری هر دانشگاه یا دانشکده به کتابخانۀ آن اختصاص یابد. چنانچه کتابخانه با کمبودهای شدید ( در مقایسه با استاندارد های حاضر) مواجه باشد، این مقدار باید تا میزان ۵ درصد از کل بودجۀ سازمان مادر افزایش یابد.( تعاونی، ۱۳۸۱).
در خصوص تعیین سهم کتابخانه های دانشگاهی شهرستان سبزوار از بودجۀ سازمان مادر برای تهیه منابع اطلاعاتی، تنها دو کتابخانه تخصیص بودجه کافی،از سازمان مادررا به کتابخانه گزارش داده اند به عبارت دیگر حدود ۲۲ % جامعه پژوهش بودجه اختصاص یافته را کافی و ۷۸% این جامعه از فقر بودجه گله مند بوده اند.که در بخش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.
جدول ۴ـ۱۱٫ توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد اول

جمع خیر بلی استاندارد اهداف و وظایف
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
۱۰۰% ۹ ۷/۶۶ ۶ ۳/۳۳ ۳ مدون،مکتوب و مصوب بودن اهداف و وظایف کتابخانه
۱۰۰% ۹ ۸/۷۷ ۷ ۲/۲۲
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

تئوری بازارهای کارا بدان معنی است که بازار در برابر اطلاعات جدید به سرعت واکنش نشان خواهد داد. مساله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای نخستین بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاری به آگاهی همگان میرسد. اگر پژوهشگران درصدد تعیین اثر این خبر در حجم معامله و قیمت سهام باشد، حتی اگر چند روز پس از این خبر دست به تحقیق بزند بسیار دیر شده است چون نمیتوان هیچ اثر ناشی از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله در صدد برآمدند ازتاریخی که سودخالص در رسانههای مالی، مانند وال استریت ژورنال اعلام و گزارش شده است، استفاده کنند. اگرقرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد، آن باید از یک دریچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط به این تاریخ چنین واکنشی را نشان میدهد (ثقفی،۱۳۸۳،ص۷).
معمولا خبرخوب یا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمایه گذاران است مورد ارزیابی قرار می دهند.اگر سود گزارش شده به میزان انتظار سرمایه گذاران باشد به ندرت امکان دارد این سود دارای مقدار زیادی اطلاعات باشد و ممکن است سرمایه گذران بر مبنای اطلاعات پیشین در باورهای خود تجدید نظر کنند ولی اگر سود گزارش شده بیش از انتظار باشد این خبر خوب باعث تجدید نظر مثبت در باورهای سرمایه گذاران می شود.(چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۰)
همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود میآید که بر حجم معاملات، برروی سهام وقیمت آن اثر میگذارد. این بدان معنی است که نمیتوان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص خود را گزارش نموده و این سود حاوی خبرهای خوب است و همزمان با آن دولت یک چنین اعلامیه ای بر قیمت تمامی اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سودخالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.از این رو روش مطلوب این است که عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نماییم (چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۱).
۲-۱۱) ضریب واکنش سود
مطالعات گسترده ای بر روی چگونگی تصمیمگیری در سرمایه گذاری و تامین مالی صورت گرفته است و فاکتورها و نسبتهای مختلفی که میتوانند این تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهند، توسط محققان مختلف، شناسایی و ارزیابی شده است. یکی از پارامترهایی که منطقا تاثیر مستقیمی برمیزان بازدهی سهام دارد، سود یا درآمد شرکت ها است.تاکنون مطالعات زیادی در خصوص واکنش های سهامداران به سود شرکتها در بازارهای سرمایه صورت گرفته است.
درتحقیق بال و بروان، بازده اوراق بهادار غیرمنتظره بورس اوراق بهادارشناسایی شده، میانگین بود، یعنی آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهای با اخبار خوب دارای بازده غیرمنتظره مثبت و برای شرکتهای با اخبار بد، دارای بازده غیرمنتظره منفی میباشد.
البته یک میانگین میتواند انحراف زیادی از حد متوسط را بپوشاند، لذا احتمالابازده غیرمنتظره برخی شرکتها بیشتر ازحد متوسط و برخی زیرحد متوسط است. این موضوع باعث ایجاد سوال میشود که چرا بازار به اخبارخوب و بد برخی شرکتها نسبت به برخی از شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان میدهد. اگر پاسخ این سوال را بتوان پیدا کرد، حسابداران میتوانند فهم و درک خود در مورد اینکه چرا اطلاعات حسابداری میتوانند برای سرمایه گذاران مفید باشند، بهبود بخشد. این در ابتدا میتواند باعث حرکت به سوی تهیه اطلاعات بسیارسودمندمالی شود. نتیجه اینکه یکی از مهمترین راهنماییهایی که در تحقیقات تجربی حسابداری مالی زمانی که تحقیق بال و بروان انجام شده است، شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع، تحقیق ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گیری میکند (اسکات[۵۱]،۲۰۰۳، ص ۲۵۵).
تحقیقات روش شناسی بازار سرمایه کلیه حوزههای تحقیقاتی درباره بازار سرمایه را سهولت میبخشد. یکی ازجریانهای اصلی تحقیقات روششناسی که سبب تسهیل تحقیقات بازارسرمایه میشود، تحقیقات مربوط به ضریب واکنش سود است. در واقع انگیزه اصلی برای تحقیقات ضریب واکنش سود از کاربرد بالقوهی آن در تحلیلهای ارزشگذاری بنیادی و نیز تسهیل طراحی آزمونهای قویتری درباره فرضیات قراردادی، فرضیات هزینه سیاسی و فرضیه علامت دهی ناشی میشود (کوتاری[۵۲]، ۲۰۰۱ ).
تعاریف متفاوتی برای ضریب واکنش سود ارائه شده، به گونه ای که بعضی از محققین، واکنش را نسبت به سود و بعضی واکنش را نسبت به سود غیرمنتظره تعریف کرده اند. برخی از تعاریف عبارتند از:
ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را به وسیله ضریب شیب رگرسیون بین بازده های غیرعادی و سود های غیرمنتظره، اندازه گیری میکند (اسکات،۲۰۰۳).
کالینز[۵۳](۱۹۸۹) ضریب واکنش سود را تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده دراعلام سود شرکت تعریف میکند (۲۰۱۴، O.OKOLiel).
پنمن، ۱۹۹۲)[۵۴] ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند.
اریف[۵۵] و همکاران(۲۰۱۳) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود غیرمنتظره تعریف میکند.
بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکتها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل وبازدهی غیرعادی به عنوان متغیر وابسته معرفی میکنند. نتایج این تحقیقات حاکی ازآن است که رگرسیون مذکور دارای شیب مشخصی در رابطه خطی زیر می باشد:
(۲-۱) Ri=a +b (Ei) +ei
که درآن Ri نشان دهنده بازدهی و Ei نشان دهنده سود و eنشان دهنده عامل توزیع رندوم است. دراین رابطه خطی، شیب منحنی و یا ضریب متغیر مستقل که با bنشان داده شده است، ضریب واکنش سود نامیده میشود(فان و نصیر۲۰۰۸) ضریب واکنش سود در برخی ازمطالعات به عنوان مثال در مطالعات پنمن(۱۹۹۲) به عنوان ضریب ثابت در منحنی رگرسیون بازدهی به عنوان تابعی از سود مورد استفاده قرارگرفته است، اما این فاکتور اغلب مواقع به ضریب ثابت در رگرسیون بازدهی غیر منتظره برحسب سود غیرمنتظره اطلاق می شود. همانطور که ملاحظه میشود، مدلهای اخیر تلاش کرده اند که ارتباطات بین سود غیرمنتظره و بازدهی غیرمنتظره را مورد بررسی قرار دهند که به طور کلی سطح پیچیدهتری از تحلیل را نسبت به بررسی سود صرف به بازدهی صرف تشکیل میدهد(وکیلیفر وهمکاران،۱۳۹۱،ص۳)
تعریف ضریب واکنش سود به روش اخیر، این مزیت را دارد که بررسی رفتارعملی ضریب واکنش سود براساس محتوای غنی تری از تئوری قابل انجام خواهد بود. درغیر این صورت، ضریب واکنش سود تنها در بستر رویکردی بسیار ساده و ابتدایی از واکنش بازار مورد ارزیابی قرار میگرفت(کیم و ویلت[۵۶] ، ۲۰۰۶).
۲-۱۱-۱) سود غیر منتظره
منظور از سود غیر منتظره عبارت است ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم. لو وتیاگاراجان و همچنین هالیوال و همکارانش در پژوهشهای خود پیرامون ضریب واکنش سود، برای محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود هر سهم سال جاری و سود هر سهم سال قبل استفاده کردند.
در این پژوهش نیز جهت محاسبه سودغیرمنتظره از این رویکردبه صورت زیراستفاده شده است :
(۲-۲)
UEi,t =
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPEt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
بال وبراون(۱۹۶۸) باتوجه تحقیقات خویش پیشنهادنموده اند که سودغیرمنتظره به دوروش محاسبه شود. اولین روش استفاده ازتغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریانهای نقدی باشند، این مسأله بروجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی وتغییرات درجریان نقدی صحه میگذارد.ضمنا ًفرض میشود که جریان سود یک فرایند شرطی است، یعنی انتظار میرود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد.
دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارتست ازتغییر در سود پس ازکنار گذاشتن اثرتغییر در شاخص بازار سود است. تغییردرسودآوری بازار در دوره زمانی(t) فرمول زیر بدست میآید:
M= M_ Mt-1 
(۲-۳)
که درآن(Mt ) شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.
بال و بروان در این مورد تحقیق کردند که آیا تغییر در سود خالص، در دورههای متوالی به یکدیگر وابستهاند یا خیر و به این نتیجه رسیدند که این تغییرات در دورههای متوالی به یکدیگر وابستگی ندارند. این بدان معنی است که سود خالص گشت تصادفی دارد، به ویژه نوعی خاصی از مارتین گیل است (یعنی با فرض مشخص بودن ارزش پیشین و کنونی، انتظار براین است که ارزش آینده برابر با ارزش جاری باشد) که میتوان پارامترها را محاسبه کرد، سودخالص غیرمنتظره را پیش بینی نمود و این پیشبینیها بیش ازحد دقیق خواهند بود، زیرا انها دادههایی استفاده میکنند که در زمان شکل گیری انتظارات بازار(درمورد سود خالص) در دسترس نبودند. دقت یا صحت بیشتر باعث خطا در برآورد یا محاسبه سودخالص غیر منتظره خواهد شد.
چانی وچتر سود غیرمنتظره را ازطریق فرمول زیرمحاسبه نمودند:
UEi,t =
(۲-۴)
: UEسودغیرمنتظره
: EPSسود هر سهم
: PEPS سودهرسهم پیش بینی شده
درحقیقت ازدیدگاه آقای بامبرسود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی وسود بودجه شده(پیش بینی شده) هرسهم میباشد (چانی وجتر، ١٩٩٣،ص۵۴).

سامانه پژوهشی – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

۲-۱۱-۲) بازده و بازده غیر عادی
معمولاًمهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، درحال حاضرنرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایهگذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمیدهد. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود.
بازده یک سرمایه گذاری عبارت از جریانهای نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل میشود. بازده نوعا براساس درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود(رهنمای رودپشتی،١٣٨۶،ص ۵).
بازده غیرعادی سهام :
محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است : (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶،ص ٣٩).
روش اول- استفاده از مدل بازار
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Ri,t) مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Rm,t) بازار رابطه میان نرخ را به صورت آماری توصیف میکند و به صورت زیر نوشته میشود :
(۲-۵) Ri,t = α+ βRm,t + ei,t
(۲-۶) Ri,t =
(۲-۷)
Rm,t =
Rm,t : نرخ بازده بازارسهام
: Iعدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t
P : قیمت سهام شرکت در زمان t
: Dit مربوط به سهام جایزه است که به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۸) Pit × درصد سهام جایزه Dit =
و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۹) ( قیمت اسمی × درصد حق تقدم ) – Pit × درصد سهام جایزه Dit =
منظور از Pit، قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است. برای محاسبه غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظارسهم (Ri,t) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه میگردد تا بازده غیرعادی بدست میآید:
(۲-۱۰) ei,t = ri,t – Ri,t
ei,t : بازده غیرعادی سهم i در زمان t
ri,t : بازده واقعی سهم i در زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان tبراساس براورد مدل بازار بدست می اید.
درصورتی که عامل خاص شرکت(غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,tدارای مقدارغیرصفرباشد، نشانه وجود بازده غیرعادی است که خاص آن شرکت می باشد، α وβ پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد میگردد :
(۲-۱۱) Ri,t = α+ βRm,t
بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می گردد، تا پارامترهای مدل بازار یعنی )α ,β ) بدست آید. استفاده از دادههای ۳۶ ماه درمدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی (β,α) بدست خواهد داد.
برای دادههای بیشتر مثلا ۴۸ یا ۶۰ ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست. (رهنمای رودپشتی، ١٣٨۶ ،ص۴۴).
روش دوم- مابه التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیتهایی مواجه است. ازجمله۲ R ناشی از رگرسیون Ri,t و Rm,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (β,α) در ایران بسیارناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از این روبه جای بازده مورد انتظار سهام براساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که براساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که:
(۲-۱۲) Ri,= Rm,t
Rm,t: بازده واقعی بازار
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم
روش سوم: استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای حسابداران این است که آن میتواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار را در آینده تعیین کنند (بازده ای که باید باشد).
مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک میتواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد.کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده بازده غیرعادی خواهدبود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان میدهند به صورت زیر خواهد بود:
(۲-۱۳) ARi,t = Ri _ E(Ri)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

علمی : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- قسمت ۱۸

تئوری بازارهای کارا بدان معنی است که بازار در برابر اطلاعات جدید به سرعت واکنش نشان خواهد داد. مساله مهم این است که بدانیم در چه زمانی برای نخستین بار خبر سود خالص گزارش شده سال جاری به آگاهی همگان میرسد. اگر پژوهشگران درصدد تعیین اثر این خبر در حجم معامله و قیمت سهام باشد، حتی اگر چند روز پس از این خبر دست به تحقیق بزند بسیار دیر شده است چون نمیتوان هیچ اثر ناشی از آن را مشاهده کرد. پژوهشگران برای حل این مسئله در صدد برآمدند ازتاریخی که سودخالص در رسانههای مالی، مانند وال استریت ژورنال اعلام و گزارش شده است، استفاده کنند. اگرقرار باشد بازار کارا واکنش نشان دهد، آن باید از یک دریچه کوچک، در دوره چند روزه مربوط به این تاریخ چنین واکنشی را نشان میدهد (ثقفی،۱۳۸۳،ص۷).
معمولا خبرخوب یا بد در سود خالص گزارش شده را نسبت به آنچه مورد انتظار سرمایه گذاران است مورد ارزیابی قرار می دهند.اگر سود گزارش شده به میزان انتظار سرمایه گذاران باشد به ندرت امکان دارد این سود دارای مقدار زیادی اطلاعات باشد و ممکن است سرمایه گذران بر مبنای اطلاعات پیشین در باورهای خود تجدید نظر کنند ولی اگر سود گزارش شده بیش از انتظار باشد این خبر خوب باعث تجدید نظر مثبت در باورهای سرمایه گذاران می شود.(چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۰)
همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود میآید که بر حجم معاملات، برروی سهام وقیمت آن اثر میگذارد. این بدان معنی است که نمیتوان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به سود خالص اعلام شده آگاه گردید. برای مثال فرض کنید شرکتی سود خالص خود را گزارش نموده و این سود حاوی خبرهای خوب است و همزمان با آن دولت یک چنین اعلامیه ای بر قیمت تمامی اوراق بهادار اثر بگذارد و آن هم به نوبه خود، اثر ناشی از قیمت مربوط به خبر اعلام سودخالص شرکت را تحت الشعاع قرار دهد.از این رو روش مطلوب این است که عوامل اثرگذار موجود در کل بازار بر بازده سهام را از یکدیگر تفکیک نماییم (چانی و چتر ۱۹۹۳،ص۵۱).
۲-۱۱) ضریب واکنش سود
مطالعات گسترده ای بر روی چگونگی تصمیمگیری در سرمایه گذاری و تامین مالی صورت گرفته است و فاکتورها و نسبتهای مختلفی که میتوانند این تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار دهند، توسط محققان مختلف، شناسایی و ارزیابی شده است. یکی از پارامترهایی که منطقا تاثیر مستقیمی برمیزان بازدهی سهام دارد، سود یا درآمد شرکت ها است.تاکنون مطالعات زیادی در خصوص واکنش های سهامداران به سود شرکتها در بازارهای سرمایه صورت گرفته است.
درتحقیق بال و بروان، بازده اوراق بهادار غیرمنتظره بورس اوراق بهادارشناسایی شده، میانگین بود، یعنی آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهای با اخبار خوب دارای بازده غیرمنتظره مثبت و برای شرکتهای با اخبار بد، دارای بازده غیرمنتظره منفی میباشد.
البته یک میانگین میتواند انحراف زیادی از حد متوسط را بپوشاند، لذا احتمالابازده غیرمنتظره برخی شرکتها بیشتر ازحد متوسط و برخی زیرحد متوسط است. این موضوع باعث ایجاد سوال میشود که چرا بازار به اخبارخوب و بد برخی شرکتها نسبت به برخی از شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان میدهد. اگر پاسخ این سوال را بتوان پیدا کرد، حسابداران میتوانند فهم و درک خود در مورد اینکه چرا اطلاعات حسابداری میتوانند برای سرمایه گذاران مفید باشند، بهبود بخشد. این در ابتدا میتواند باعث حرکت به سوی تهیه اطلاعات بسیارسودمندمالی شود. نتیجه اینکه یکی از مهمترین راهنماییهایی که در تحقیقات تجربی حسابداری مالی زمانی که تحقیق بال و بروان انجام شده است، شناخت و توضیح در مورد واکنشهای مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع، تحقیق ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گیری میکند (اسکات[۵۱]،۲۰۰۳، ص ۲۵۵).
تحقیقات روش شناسی بازار سرمایه کلیه حوزههای تحقیقاتی درباره بازار سرمایه را سهولت میبخشد. یکی ازجریانهای اصلی تحقیقات روششناسی که سبب تسهیل تحقیقات بازارسرمایه میشود، تحقیقات مربوط به ضریب واکنش سود است. در واقع انگیزه اصلی برای تحقیقات ضریب واکنش سود از کاربرد بالقوهی آن در تحلیلهای ارزشگذاری بنیادی و نیز تسهیل طراحی آزمونهای قویتری درباره فرضیات قراردادی، فرضیات هزینه سیاسی و فرضیه علامت دهی ناشی میشود (کوتاری[۵۲]، ۲۰۰۱ ).
تعاریف متفاوتی برای ضریب واکنش سود ارائه شده، به گونه ای که بعضی از محققین، واکنش را نسبت به سود و بعضی واکنش را نسبت به سود غیرمنتظره تعریف کرده اند. برخی از تعاریف عبارتند از:
ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را به وسیله ضریب شیب رگرسیون بین بازده های غیرعادی و سود های غیرمنتظره، اندازه گیری میکند (اسکات،۲۰۰۳).
کالینز[۵۳](۱۹۸۹) ضریب واکنش سود را تخمینی از تغییر در قیمت سهام یک شرکت با توجه به اطلاعات ارائه شده دراعلام سود شرکت تعریف میکند (۲۰۱۴، O.OKOLiel).
پنمن، ۱۹۹۲)[۵۴] ) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود در رگرسیون بازده و سود میداند.
اریف[۵۵] و همکاران(۲۰۱۳) ضریب واکنش سود را ضریب متغیر سود غیرمنتظره در رگرسیون تغییر قیمت و سود غیرمنتظره تعریف میکند.
بسیاری از مطالعات انجام شده با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط بازدهی را به عنوان متغیر وابسته با سود به عنوان متغیر مستقل مورد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعاتی که بر روی ارتباط بین بازدهی با سود شرکتها انجام شده است ضریب مشخصی را در بررسی رگرسیون سود غیرمنتظره سالانه به عنوان متغیر مستقل وبازدهی غیرعادی به عنوان متغیر وابسته معرفی میکنند. نتایج این تحقیقات حاکی ازآن است که رگرسیون مذکور دارای شیب مشخصی در رابطه خطی زیر می باشد:
(۲-۱) Ri=a +b (Ei) +ei
که درآن Ri نشان دهنده بازدهی و Ei نشان دهنده سود و eنشان دهنده عامل توزیع رندوم است. دراین رابطه خطی، شیب منحنی و یا ضریب متغیر مستقل که با bنشان داده شده است، ضریب واکنش سود نامیده میشود(فان و نصیر۲۰۰۸) ضریب واکنش سود در برخی ازمطالعات به عنوان مثال در مطالعات پنمن(۱۹۹۲) به عنوان ضریب ثابت در منحنی رگرسیون بازدهی به عنوان تابعی از سود مورد استفاده قرارگرفته است، اما این فاکتور اغلب مواقع به ضریب ثابت در رگرسیون بازدهی غیر منتظره برحسب سود غیرمنتظره اطلاق می شود. همانطور که ملاحظه میشود، مدلهای اخیر تلاش کرده اند که ارتباطات بین سود غیرمنتظره و بازدهی غیرمنتظره را مورد بررسی قرار دهند که به طور کلی سطح پیچیدهتری از تحلیل را نسبت به بررسی سود صرف به بازدهی صرف تشکیل میدهد(وکیلیفر وهمکاران،۱۳۹۱،ص۳)
تعریف ضریب واکنش سود به روش اخیر، این مزیت را دارد که بررسی رفتارعملی ضریب واکنش سود براساس محتوای غنی تری از تئوری قابل انجام خواهد بود. درغیر این صورت، ضریب واکنش سود تنها در بستر رویکردی بسیار ساده و ابتدایی از واکنش بازار مورد ارزیابی قرار میگرفت(کیم و ویلت[۵۶] ، ۲۰۰۶).
۲-۱۱-۱) سود غیر منتظره
منظور از سود غیر منتظره عبارت است ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم. لو وتیاگاراجان و همچنین هالیوال و همکارانش در پژوهشهای خود پیرامون ضریب واکنش سود، برای محاسبه سود غیرمنتظره از تفاوت سود هر سهم سال جاری و سود هر سهم سال قبل استفاده کردند.
در این پژوهش نیز جهت محاسبه سودغیرمنتظره از این رویکردبه صورت زیراستفاده شده است :
(۲-۲)
UEi,t =
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPEt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
بال وبراون(۱۹۶۸) باتوجه تحقیقات خویش پیشنهادنموده اند که سودغیرمنتظره به دوروش محاسبه شود. اولین روش استفاده ازتغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریانهای نقدی باشند، این مسأله بروجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی وتغییرات درجریان نقدی صحه میگذارد.ضمنا ًفرض میشود که جریان سود یک فرایند شرطی است، یعنی انتظار میرود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد.
دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارتست ازتغییر در سود پس ازکنار گذاشتن اثرتغییر در شاخص بازار سود است. تغییردرسودآوری بازار در دوره زمانی(t) فرمول زیر بدست میآید:
M= M_ Mt-1 
(۲-۳)
که درآن(Mt ) شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.
بال و بروان در این مورد تحقیق کردند که آیا تغییر در سود خالص، در دورههای متوالی به یکدیگر وابستهاند یا خیر و به این نتیجه رسیدند که این تغییرات در دورههای متوالی به یکدیگر وابستگی ندارند. این بدان معنی است که سود خالص گشت تصادفی دارد، به ویژه نوعی خاصی از مارتین گیل است (یعنی با فرض مشخص بودن ارزش پیشین و کنونی، انتظار براین است که ارزش آینده برابر با ارزش جاری باشد) که میتوان پارامترها را محاسبه کرد، سودخالص غیرمنتظره را پیش بینی نمود و این پیشبینیها بیش ازحد دقیق خواهند بود، زیرا انها دادههایی استفاده میکنند که در زمان شکل گیری انتظارات بازار(درمورد سود خالص) در دسترس نبودند. دقت یا صحت بیشتر باعث خطا در برآورد یا محاسبه سودخالص غیر منتظره خواهد شد.
چانی وچتر سود غیرمنتظره را ازطریق فرمول زیرمحاسبه نمودند:
UEi,t =
(۲-۴)
: UEسودغیرمنتظره
: EPSسود هر سهم
: PEPS سودهرسهم پیش بینی شده
درحقیقت ازدیدگاه آقای بامبرسود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی وسود بودجه شده(پیش بینی شده) هرسهم میباشد (چانی وجتر، ١٩٩٣،ص۵۴).

تحقیق – رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده- …

کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرس
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورتهای مالی، ابزار دستیابی به آن است. حسابرسان مالی در بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی فراهم‌شده به‌وسیله شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی غیرانتفاعی و دیگر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورتهای مالی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.
کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می‌کند. این بدان سبب است که از یک‌طرف، حسابرسی مستقل معیاری برای اعتباربخشی و یکنواخت‌سازی صورتهای مالی به‌شمار می‌رود و از طرف دیگر، کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات درخور اتکای صورتهای مالی و افشای هرگونه رخدادی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری تاثیر داشته باشد، از هدر رفتن سرمایه‌های به‌کار گماشته ‌شده در بازار سرمایه در سایه تصمیمگیری برپایه اطلاعات نادرست، جلوگیری می‌کند(۲۰۱۰ AustralianTreasury,).
کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد توجه و علاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، محققان و اعتباردهندگان بوده است. حسابرسیی با کیفیت بالا، از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی، به سودمندی این فرایند و کارایی بازار مالی کمک می کند. اطلاعات مالی قابل اتکا و معتبر به نوبه خود، موجب اعتماد استفاده کنندگان به اطلاعات می شود. برونداد این فرایند، در خدمت منافع عمومی است، زیرا به اتخاذ تصمیمات مناسب برای تخصیص منابع توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمک می کند که خود عاملی بسیار مهم برای افزایش کارایی بازار سرمایه است (مشایخی و همکارن،۱۳۹۲).
هدف اصلی ما در این پژوهش این است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد. به همین جهت در این تحقیق با اشاره به وجه تمایز بین مفهوم کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابرس، و با توجه به اینکه در بسیاری از پژوهش ها، هیچ تفاوتی بین این دو قائل نشدند و اغلب آنها را برابر یکدیگر به کار گرفتند، به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است .
۱-۲) بیان مسئله
سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها میتوان سود را گزارش کرد و از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینهها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده میشود، از این رو، این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد؛ پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا میکند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح، موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.
نقش حسابرسی در اعتبار بخشی نسبت به اطلاعات سود شرکت ها در پی تجدید ارایه اخیر سود شرکت ها و ورشکستگی شرکتهای بزرگ، از اهمیت درخور توجهی برخوردار شده است .
تفاوتهای ناشی از کیفیت حسابرسی به صورت تفاوت در اعتبار ارایه شده توسط حسابرسان و کیفیت سود صاحبکار آنها خود را نشان میدهد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی غیرقابل مشاهده است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان شاخصی برای آن در نظر گرفته شود. اغلب مطالعات گذشته از حسن شهرت حسابرس به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی استفاده نموده و رابطه بین حسن شهرت و کیفیت سود را بررسی کرده اند.
علاوه بر این، محققان دیگری علاوه بر حسن شهرت، فرض خود را این گونه بنا نهاده اند که تخصص صنعت حسابرس به طور مستقیم به اعتبار ارایه شده توسط حسابرس کمک می کند. شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارایه می کنند و تغییرات ساختاری در شرکتهای حسابرسی در جهت دستیابی به تخصص صنعت، حاکی از آن است که تخصص صنعت نقش مهمی را در کیفیت حسابرسی بازی میکند(هوگان و جنکینز[۱]،۲۰۰۶). این پژوهش تأثیر کیفیت حسابرسی را بر ضریب واکنش سود[۲] (ERC) بررسی می نماید.
در دنیای سرمایهگذاری امروز فرایند تصمیمگیری شاید مهمترین بخش از فرایند یک سرمایهگذاری باشد. جایی که سرمایهگذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات میباشند. در این راستا مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری، اطلاعات است. هر میزان کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بالاتر باشد. از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار آنها کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت.
اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال و براون (۱۹۶۸) تهیه شد. آنها در تحقیق خود علاوه بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش بینی آن چگونگی واکنش بازار را

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نیز به شکل میانگین و به طور متوسط اندازهگیری کردند. آنها نشان دادند که واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیرمنتظره مثبت و به شرکتهای با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی می شود. این موضوع توسط بال و بروان[۳] ضریب واکنش سود نامیده شد. (خوش طینت وفلاح،۱۳۸۷)
از طرف دیگرکیفیت حسابرسی را می توان به عنوان عاملی که باعث کارایی سرمایه گذاری و در نهایت واکنش بازار می گردد، محسوب کرد. تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می شود که بین مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران تضاد نمایندگی وجود دارد. هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت مؤثر توسط مالکان افزایش می‌یابد، تقاضا برای حسابرسی‌های با کیفیت بالاتر افزایش می‌یابد (ازیبی[۴] و دیگران، ۲۰۱۲). همچنین، تضاد نمایندگی حتی ممکن است به عدم تقارن اطلاعاتی نیز ختم شود. بنابراین، یکی دیگر از دلایل تقاضا برای حسابرسی را می‌توان عدم تقارن اطلاعاتی دانست. از آنجا که کیفیت حسابرسی قبل یا در حین انجام حسابرسی غیر قابل مشاهده است، شاخص‌های مختلفی برای نشان دادن کیفیت حسابرسی در تحقیقات معرفی شده‌اند.
با این وجود در دهه های اخیر دیدگاه های توصیفی هم مورد توجه قرار گرفته اند. نخستین بار دی آنجلو[۵] (۱۹۸۱) مفهوم کیفیت حسابرسی را از دیدگاهی توصیفی مورد توجه قرار داد.
۱) توانمندی حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت
۲) توانمندی حسابرس برای گزارش اشتباهات و تحریفات کشف شده
بنابراین اگر کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزشی که باعث واکنش بازار و تاثیر گذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران می گردد، بدانیم این مسئله وجود دارد که :
اولا: چه عواملی بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد ؟
ثانیا: از آن جایی که کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی بر ارزش بازار سهام شرکت ها دارد پس چه رابطه ای می تواند بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود وجود داشته باشد؟
۱-۳) اهمیت وضرورت تحقیق
به دنبال تفکیک مدیریت شرکتها از مالکیت انها ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان موضوع کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی یافته است.
کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. این بدان سبب است که کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات در خور اتکای صورت های مالی و افشای هرگونه رخدادی که میتواند بر تصمیمگیری تاثیر داشته باشد از هدر رفتن سرمایه ای به کار گماشته شده در بازار سرمایه در سایه تصمیم گیری برپایه نادرست جلوگیری میکند.
نتیجه تصمیمات سرمایهگذاران همان واکنش بازار است. واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکتهای با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی میشود.
از آن جایی که کیفیت حسابرسی نقش کلیدی در کارایی بازار سرمایه دارد یعنی میتواند با افشای هرگونه رخدادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر داشته باشد و در نتیجه باعث واکنش بازار گردد. بنابراین بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
وجه تمایز تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود میباشد. یکی از عوامل اصلی که موجب ارتقای کیفیت اطلاعات و کاهش ریسک اطلاعاتی گزارش های منتشره از سوی شرکتها میشود، ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر می باشد حسابرسان به صورت کلی و به عنوان یکی از فرضیات رفتاری حسابرسی، پذیرفته اند که باید در برابر کیفیت کار خویش به عنوان یک کارشناس حرفه ای به کسانی که بر کار ایشان اتکا میکنند، پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸۵ ). همچنین شاخص های کیفیت حسابرسی در این تحقیق شامل،دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی میباشد.
۱-۵) اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود میباشد.
به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازهگیری کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار میگیرد.
در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازهگیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود مورد توجه خواهد بود.
۱-۶) فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته …

۴-۴-۱) آمار توصیفی ۱۲۲
۴-۴-۲) آزمون نرمال بودن متغیروابسته(ERC) 124
۴-۴-۳) آزمون مانایی متغیرها ۱۲۶
۴-۴-۴) آزمون همخطی ۱۲۷
۴-۴-۵) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل فرضیه های پژوهش ۱۲۹
۴-۴-۵-۱) آزمون F لیمر فرضیه های فرعی ۱۲۹
۴-۴-۵-۲) نتایج حاصل از برآورد فرضیه های فرعی ۱۳۰
۴-۴-۵-۳) آزمون همسان بودن واریانس خطا ۱۳۴
۴-۴-۵-۴) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش ۱۳۴
۴-۴-۵-۵) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۵ ۱۳۵
۴-۴-۵-۶) آزمون همسانی واریانس پسماندها ۱۳۷
۴-۴-۵-۷) بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم ۱۳۸
۴-۴-۵-۸) آزمون نرمال بودن جملات خطا ۱۳۹
۴-۵) خلاصه فصل ۱۴۰
فصل پنجم ۱۴۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۴۱
۵-۱) مقدمه ۱۴۲
۵-۲) نتایج آزمون فرضیه ها ۱۴۲
۵-۲-۱) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول ۱۴۲
۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۱۴۲
۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۴۳
۵-۲-۴) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۴۳
۵-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۴۳
۵-۲-۶) نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۴۳
۵-۲-۷) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ۱۴۴
۵-۳) نتیجه گیری ۱۴۵
۵-۴) پیشنهادها ۱۴۵
۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۴۶
۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۴۶
۵-۵) محدودیت های پژوهش ۱۴۷
فهرست منابع فارسی ۱۴۹
فهرست منابع خارجی ۱۵۳
ضمائم و پیوست ها ۱۵۷
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از ۱۱۰شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲ میباشد. در این پژوهش، برای اندازهگیری متغیر کیفیت حسابرسی از شاخصهای اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از بازده غیرعادی استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی مقطعی برای آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده و برای سایر فرضیات از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می کند و ضریب واکنش سود یافت نشد.
واژگان کلیدی:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت …

(۲- ۱۲ Yda= my – zY –v(muzakki) (
از ۳معادله های بالا حاصل می‌گردد:
C= c + c Yda +c Ydb
(۲-۱۳) [ C=c+a(my-zy-Vy)+b[(1-m)y+zy+vy
(۲-۱۴) C=c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bv
بر طبق گفته کینز(۱۳۹۶)، تابع مصرف نقش محوری در بحث‌های اقتصادی دارد و این نظریه نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل‌های کلان ایفا می‌کند. کینز برای این تابع مصرف فرض‌هایی در نظر گرفته است:
۱-میل نهایی به مصرف در بازه صفر ویک است.
۲– نسبت مصرف به درآمد یا میل متوسط به مصرف با افزایش درآمد کاهش می‌یابد.
۳-درآمد نقش مهمی را در تعیین مصرف دارد رمانی که نرخ بهره نقش مهمی نداشته باشد.
۲-۱۹-۲)تابع مصرف خطی در اقتصاد متعارف:
در اقتصاد متعارف که در آنجا نه زکات است و نه مالیات، تابع مصرف مورد استفاده در معادله ۲ نشان داده شده که عبارت است از:
C= a + b Y
A and b constant a>0 ; 0< b<1
میل متوسط به مصرف عبارت است از:
(۲-۱۵) APC=(C/Y)t=z=0 = a/y+b
و میل نهایی به مصرف عبارت است از:
(۲- ۱۶) MPC=( dc/dy)t=z=0= b
۲-۱۹-۳)تابع مصرف خطی در اقتصاد اسلامی:
تابع مصرف اسلامی بر مبنای معادله (۲-۱۴) به صورت زیر می‌باشد:
C=c+amy- azy- avy+ by- bmy+ bzy + bv
APC=(C/Y)zf > 0 = c+amy- azy- avy+ By- bmy bzy + bvy
Y
(۲-۱۷) a/y + am- az- av+b – bm +b z + bv –
با مراجعه به معادله‌های بالا واضح است که یک تفاوت بین تابع مصرف در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی وجود دارد و تابع مصرف اسلامی به شکل زیر در می‌آید:
(۲-۱۸) C/Y) z > 0 > ( C/Y) t=z=0 )
(۲- ۱۹ ) dc/dy)z > 0 > (dc/dy)t=z=0 )
معادله ۱۸ و ۱۹ نشان می‌دهد که مصرف در اقتصاد اسلامی بعد از اجرای زکات بزرگ‌تر از قبل از اجرای سیاست مالی زکات در مقایسه با اقتصاد متعارف قبل از وجود زکات است.این معنا است زکات می‌تواند مصرف را افزابش دهد.
میل نهایی به مصرف افراد فقیر اغلب از افراد ثروتمند زیاد است. درآمد فرد فقیر یا خانواده وی بسیار ناچیز است وی تمام درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه و معیشتی خود می‌کنند. اساساً توزیع زکات به صورت نقدی بین این قشر سبب خواهد شد تا آن‌ها آن را صرف تأمین نیازهای اساسی خود کنند. این دقیقا برعکس پرداخت کنندگان زکات است زیرا میل نهایی به مصرف آن‌ها کمتر است زایرا آن‌ها قادر هستند تا قسمتی از درآمد خود را صرف پس انداز، سرمایه گذاری ویا صرف امور خیریه در راه خداوند کنند.براساس مطالعات صدیقی(۱۹۸۸) و کهف(۱۹۹۹) با وجود زکات میل متوسط به مصرف و میل نهایی به مصرف در کوتاه مدت کاهش می‌یابد، اما این کاهش در اقتصاد اسلامی در مقایسه با اقتصادهای متعارف که چنین سیاست مالی ندارد کوچک‌تر است. اما در بلندمدت مصرف عمومی در اقتصاد اسلامی یک نسیت افزایشی ار تجربه خواهد کرد که در بلندمدت منجر به افزایش استاندارد زندگی در بین دریافت کنندگان زکات خواهد شد. به هرحال اسلام برای مصرف یک حد میانه توصیه و از هرگونه اسراف وتبذیر منع می‌کند. افزون بر اینکه ایمان و اعتقاد به معاد وز ندگی بعد از مرگ باعث می‌شود که با وجود تاثیر زکات بر مصرف، یک ثبات و تعادل در بلندمدت در میان مسلمان برای مصرف ایجاد شود.
۲-۲۰) تابع مصرف کلان اسلامی:
(۲-۲۰) Y < Y1 C=C0
) ۲- ۲۱) Y> Y1 C=C0+(Cm –C0)(Y-Y1)
Y+Cm
) ۲- ۲۲) limC=Cm
(۲-۲۳ ) C=C0 Y= Y1 (۲-۲۴ ) C= (Cm – C0) (Y1+ Cm) ∂ MPC=
Y (Y+ Cm)2 ∂
MPC = C– C0 Cm + Y1
C+ Y C+ Y
با توجه به اینکه Cو Cو Y و Yمقادیر مثبت است و C0< Cm است ، نتیجه می‌گیریم که

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی تأثیر درآمدهای ناشی از زکات بر مصرف کلان در اقتصاد ایران- قسمت ۹

این نظریه چنین استدلال می‌کند که مصرف جاری نه تنها به درآمد جاری بلکه به درآمد گذشته نیز بستگی دارد و الگوی مصرفی افراد با توجه به حداکثر درآمد آنان شکل می‌گیرد. اگر درآمد جاری، در مقایسه با گذشته کاهش یابد، در این صورت مصرف کنندگان میزان مصرف خود را به اندازه کاهش درآمد کاهش نمی‌دهند و فقط بخشی از مخارج مصرفی خود را کاهش می‌دهند و در واقع مصرف کنندگان از یک سطح استاندارد مصرف تبعیت می‌کنند. برای مثال خانواده‌ای که به سطح بالا عادت کرده، به‌سختی می‌تواند در صورت انقباض درآمد میل متوسط به مصرف خود را کاهش دهد. از این‌رو تمایل دارد که با کاهش پس انداز میل متوسط مصرف خود را ثابت نگه دارد. اما هنگامی‌که درآمد افزایش می‌یابد، مصرف کنندگان به‌راحتی و سریعا مصرف خود را افزایش داده و با سطح درآمدی حداکثر مطابقت می‌دهند. لذا یک عدم تقارن در مصرف در دوره‌های پردرآمدی و کم درآمدی وجود دارد. این نظریه، برخلاف نظریه درآمد مطلق کینز، معتقد است که تغییرات مصرف، تابعی از درآمد مطلق نبوده، بلکه به‌ عواملی دیگر همچون درآمد جاری، نسبت این درآمد به بیشترین درآمد در دوره قبل، وضعیت زندگی فرد از نظر دهک درآمدی و مانند این‌ها که فرد از نظر درآمدی یک وضعیت نسبی را احراز می‌کند، بستگی دارد.
۲-۱۶-۳)نظریه درآمد دائمی
میلتون فریدمن۲ در کتابی که در سال ۱۹۵۷ منشر نمود، برای توجیه رفتار مصرف کننده فرضیه درآمد دائمی را مطرح نمود. این فرضیه مکمل الگوی چرخه زندگی مودیگیلانی است. هردو این‌ها برای این‌که مصرف نباید تنها به درآمد کنونی بستگی داشته باشد، از تئوری ایروینگ فیشر۳ استفاده کرده‌اند؛ ولی برعکس، فرضیه چرخه زندگی که در آن بر این نکته تأکید دارد که درآمد در سراسر عمر روند منظمی دارد.
Ratchet Effect 2- Milton Fridman 3- Irving Fisher: 1867-1947 1-
این الگو، بر این نکته تأکید دارد که درآمد مردم درسال‌های مختلف متفاوت است. فریدمن معتقد است که مردم مایلند حتی اگر درآمد طول عمرشان یکسان نباشد، مصرف خود را به‌طور یکنواخت حفظ کنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تأکید می‌شود. به‌بیان دیگر، مردم رفتار مصرفی خود را نه تنها به سطح درآمد جاری، بلکه به فرصت‌های مصرفی بلندمدت و دائمی ارتباط می‌دهند. مردم در طول زندگی خود، طوری برنامه ریزی می‌کنند که با این درآمد، مصرف در طول عمر تغییر نکند. در این نگاه، درآمدهای بادآورده و یا زیان‌های احتمالی در مصرف دائمی منظور نمی‌شود و فقط درآمدهای دائمی و قطعی در مصرف مصرف کننده مؤثر است.فریدمن بحث خود را بافرض بهینه یابی( حداکثر کردن ) مطلوبیت مصرف کننده فردی که رابطه بین مصرف و ارزش فعلی درآمدهای او را به دست می‌آورد آغاز می‌کند
(۲-۱ Ci = f i(PVi) ; f > 0 (
) ۲- ۲) Yp i = r . PVi
این در واقع درآمد دائمی از ارزش فعلی مصرف کننده است که سرمایه انسانی (ارزش فعلی درآمدهای ناشی از کار فرد) شامل است. فریدمن نیز به همراه آندو- مودیگلیانی فرض می‌کند که هدف مصرف کننده این است که جریان درآمد حقیقی خود را بر روی الگوی مصرفی کم وبیش مسطح و ثابت خود توزیع نماید واین فرض، سطح مصرف دائمی ci را که متناسب با yمی‌باشد به ما ارائه می‌کند.
(۲-۳) Cp i = k i yp i
۲-۱۶-۴)نظریه سیکل زندگی
فرضیه درآمد دائمی فریدمن، توسط فرانکو مودیگیلانی۱ و ریچارد برامبرگ۲ در سال ۱۹۴۰ میلادی و مجددا توسط آندو۳ و مودیگیلانی در سال ۱۹۶۳ با روش دیگری مورد بررسی قرار گرفت. این نظریه معتقد است که علاوه‌ بر تغییر موجودی ثروت
۱- Franco Modigiliani:1918-2003 2-richard bramberg 3- Albert Ando:1929-2002
خانوار که سطح مصرف خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رفتار مصرفی و درآمدی مردم در طول عمر نیز
در چگونگی آن مؤثر است. براساس نظریه آندو و مودیگلیانی، جریان درآمدی فرد نوعی، در ابتدا و اواخر عمر کم و در دوران میانی عمر بیشتر است؛ ولی سطح مصرف در تمام دوران زندگی یا ثابت است و یا روند افزایشی خفیف دارد؛ یعنی فرد نوعی می‌کوشد در اوایل عمر با قرض‌کردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهای دوران میانی عمر مصرف خود را در حدّ ثابتی نگه ‌دارد. در حقیقت هر فرد می‌خواهد مطلوبیت حاصل از مصرف در کلّ سال‌های زندگی را با در نظر گرفتن محدودیت درآمد در کلّ عمرش بیشینه کند. مودیگلیانی نیز پس از استخراج تابع مصرف فرد براساس فرض پیشین با جمع افقی توابع مصرف افراد، نتایج حاصله را به کل جامعه تعمیم می‌دهد.
(۲-۴) Ctj = ki (PVti); 0 < ki < 1
(۲-۵) Ct = k(PVt)
تابع زیر شکلی از تابع مصرف آندو و مودیگلیانی را که از نظر آماری قابل محاسبه می‌باشند را ارائه می‌دهد.
(۲- ۶) C0 = K[ 1 + ß(T – ۱] y0 L + a0
ضرایب yL و a0 توسط آندو ومودیگلیانی با استفاده از داده‌های اقتصادی آمریکا تخمین زده شده‌اند.
۲-۱۷)نتایج مهم نظریه‌های مصرف :
بر اساس نظریه‌های بعد از کینز نتایج زیادی در ارتباط با تحلیل‌های اقتصاد کلان به‌دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
اثر ثروت یا اثر پیگو۱ ؛ اثر کاهش قیمت‌ها در افزایش قدرت خرید دارایی‌های مالی و به‌ویژه پول و ثروت
۱- Wealth or Pigou Effect
حقیقی که سبب افزایش مصرف می‌شود، اصطلاحا به اثر پیگو یا اثر ثروت مشهور است. در نظریه سیکل زندگی، به‌طور صریح و در نظریه درآمد دائمی به‌طور ضمنی، ثروت به‌عنوان یکی از عوامل تعیین کننده سطح مصرف مورد اشاره قرار گرفت. ب

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه‌عبارت دیگر مصرف، علاوه‌بر درآمد، تابعی از ثروت حقیقی است. البته لحاظ نمودن ثروت به‌عنوان یک عامل مؤثر از قبل توسط پیگو مطرح شده بود. پیگو به‌دنبال آن بود تا نشان دهد که تغییرات قیمت‌ها در یک اقتصاد آزاد، همواره قادر به اعاده اشتغال کامل است. به ین معنی که با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و با ثابت بودن قیمت اسمی پول، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، چون مصرف تابعی مستقیم از ثروت حقیقی است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش قدرت خرید، دارائی‌های مالی و در نتیجه ثروت حقیقی مصرف افزایش می‌یابد.
تأثیر سیاست مالی و پولی در کوتاه ‌مدت و بلندمدت؛ طبق تمام نظریات مصرف بعد از کینز، تابع مصرف در بلندمدت از مبدأ مختصات و در کوتاه‌مدت از بالای مبدأ مختصات می‌گذرد و شیب تابع مصرف کوتاه‌مدت، کمتر از شیب تابع مصرف بلندمدت است. برای همین، هنگامی که در کوتاه مدت سیاستی اجرا شود و سبب تغییر درآمد شود، ابتدا تغییر چندانی بر روی مصرف نمی‌گذارد؛ زیرا درآمد، موقتی تلقی می‌شود. بدین جهت، در کوتاه‌مدت سیاست اجراشده اثر زیادی بر روی تولید و درآمد ملی تعادلی ندارد.
مصرف و متغیرهای کلان؛ مخارج مصرفی در مواجهه با نوسان‌های درآمد جاری نسبتا در سطحی ثابت حفظ می‌شود. مخارج مصرفی با درآمد امروز ما ارتباطی ندارد؛ بلکه با متوسط درآمدها در ارتباط است؛ که در طول زمان رشد می‌کنند. همچنین عواملی مانند کاهش انگیزه‌های پس انداز، افزایش ثروت، بیم از تورّم و توزیع مجدد درآمد بین خانوارها، می‌تواند موجب جابه‌جایی منحنی مصرف شود.
تأثیرگذاری تابع مصرف بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی؛ تحلیل از رفتار مصرفکننده دو اشاره مهم برای سیاست تثبیت اقتصادی دارد:
۱) میزان اعتماد ما نسبت به استفاده از تغییرات موقتی مالیات برای سیاست تثبیت اقتصادی، به میزان صحت و درستی فرضیه درآمد دائمی فریدمن بستگی دارد. اگر هر سال یک اضافه مالیات بر درآمد (به‌طور متغیر) توسط دولت وضع می‌شد، مردم فورا ارزش متوسط و انتظاری اضافه مالیات‌ها را محاسبه کرده و الگوی مصرفی خود راطوری تعیین می‌کردند که با درآمد قابل تصرف همراه با اضافه مالیات متوسط، مطابقت داشته باشد. بنابراین نوسانات در اضافه مالیات‌ها در نرخ پس انداز، جذب و خود به خود، تعدیل می‌شد و اثری روی مصرف نداشت و در واقع مردم پس انداز را از بخش خصوصی به بخش عمومی انتقال می‌دادند.
۲) ورود دارایی‌های حقیقی، احتمالا تأثیرگذاری سیاست پولی نسبت به سیاست مالی را از طریق اثر نرخ بهره بر ارزش دارایی‌ها، افزایش می‌دهد. سیاست انبساطی پولی، نرخ بهره را کاهش داده و این کاهش، علاوه‌ بر این‌که باعث افزایش سرمایه گذاری می‌شود، ارزش دارایی‌های حقیقی را نیز افزایش داده و موجب تحریک و افزایش مصرف می‌شود. از طرف دیگر، سیاست مالی انبساطی هم تمایل دارد که نرخ بهره را افزایش دهد و به‌دنبال آن، دارایی‌های حقیقی را کاهش داده و به تبع آن، مصرف را کاهش دهد. به‌همین جهت، اثر انبساط مالی اولیه تا حدودی تغییر در تقاضای مصرفی را کاهش می‌دهد
۲-۱۸)مبنای نظری توزیع درآمد بر مصرف:
رابطه بین درآمد و مخارج مصرفی یک رابطه کلیدی در تحلیل‌های اقتصاد کلان می‌باشد. در سال ۱۹۳۶کینز از نظر تحلیلی تابع مصرف را به عنوان عنصر اساسی روش درآمد- مخارج تعیین درآمد ملی تلقی کرد. تابع مصرف کوتاه مدتی را که کینز معرفی نمود در نمودار زیر نشان داده است که در آن مخارج حقیقی مصرف کننده در مقابل درآمد حقیقی به تصویر کشیده شده است.این تابع منعکس کننده این واقعیت مشاهده شده است که وقتی درآمد افزایش می‌یابد مردم تمایل دارند درصد کاهنده‌ای از آن را مصرف نمایند یا به عبارتی دیگر حاضرند درصد فزاینده‌ای از آن را پس انداز نمایند. شیب خطی که مبدا مختصات را به هر نقطه‌ای از تابع مصرف وصل می‌کند میل متوسط به مصرف (APC) و یا نسبت y /c دران نقطه به دست می‌آید. شیب تابع مصرف همان میل نهایی به مصرف (MPC )می‌باشد.از روی نمودار کاملا مشخص است که میل نهایی به مصرف از میل متوسط به مصرف کمتر است.اگر وقتی درآمد افزایش می‌یابد نسبت c /y کاهش یابد، نسبت افزایش c به افزایش y , c’، بایستی از c /y کوچک‌تر باشد.کینز این را به عنوان رفتار مخارج مصرف کننده در کوتاه مدت و در طول یک دوره تجاری لحاظ کرد. وی ثابت کرد که وقتی درآمد نسبت به سطح قبلی‌اش کاهش می‌یابد مردم با کاهش ندادن مصرف خود به تناسب کاهش درآمد، از استانداردهای مصرفی خود حمایت می‌کنند و بر عکس وقتی درآمدشان افزایش می‌یابد مصرف آنها به تناسب افزایش درآمد افزایش نمی‌یابد. بر اثر ملاحضه دوباره تابع مصرف، شواهد نشان می‌دهند افراد تمایل دارند مصرف نسبتا یکنواختی را طی طول عمر خود حفظ کنند. رفتار مصرفی افراد به فرصت‌های مصرفی بلند مدت آن‌ها، درآمد دایمی یا درآمد طول عمر به اضافه ثروت مرتبط است. با چنین نظری درآمد جاری تنها یکی از عوامل تعیین کننده مخارج مصرفی است. ثروت و درآمد مورد انتظار نیز نقش دارند. یک تابع مصرف که این اندیشه را بیان می‌کند عبارات است از:
(۲-۷ ) C=AWR+bθYD+b (1- θ)YD_1)
که برای ثروت واقعی WR درآمد قابل تصرف جاری YD، و درآمد قابل تصرف موخر YD_1 نقشی قائل است.

  1. y) )cc

Y
نمودار ۲-۱٫ تابع مصرف کینز

تاثیر تغییر هیئت مدیره بر رابطه میان صورت های مالی …

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می کند. بنابراین سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل از این سازوکارهاست، بدین ترتیب در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند.
۲- فرضیه اعتماد سازی
بر اساس این فرضیه حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبرتری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب می باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم استفاده می کنند. توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند.
۳- فرضیه اعتبار بخشی
بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرارگرفته است ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، ولی در طرف دیگر سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه گننده به آنها زیان وارد شود حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آنها را جبران کنند. بنابراین ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می یابد.
در عمل یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آنها نسبت به بقیه توجیه بهتری را ارائه نمایند.
همان طور که قبلا بیان شد، استانداردهای حسابداری ایران مقرر می کند که شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،۱۳۸۱). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار گرفته و در صورت وجود اشتباهات با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف شده است البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان داده است که درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیر قابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه استفاده کنندگان از صورت های مالی و در نهایت تضییع منافع عمومی جامعه بخشی از پیامدهای این امر است (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ارائه مجدد و مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی به اعتبار صورت های مالی آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می شود.
از دیگر پیامدهای منفی ارائه مجدد ارقام مالی اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است . کمیسیون بورس اوراق بهادار و استفاده کنندگان از صورت های مالی، تجدید ارائه این صورت ها را ضعف حسابرسی تلقی می کنند. نتایج پژوهش ها آنها نشان می دهد که سهامداران تمایل بیشتری به برکناری حسابرس بعد از تجدید ارائه صورت های مالی دارند، افزون بر این مطالعاتی نیز وجود دارد که ادعا می کند نرخ اخراج حسابرسان پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیش از نرخ عادی اخراج حسابرسان است ( هنس،۲۰۱۰)¹.
از سوی دیگر حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند که می تواند به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی ناشی از اشتباه مخدوش شود (حساس یگانه و باغومیان ،۱۳۸۴)، بر این اساس کیفیت حسابرسی حسابرسان مستقل می تواند بر کیفیت گزارش ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ی مالی اثر گذار باشد.
همانطور که قبلا بیان شد مطالعات تجربی نشان داده اند که ویژگی های حسابرس از جمله اندازه موسسه حسابرسی و تخصیص در صنعت بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است، افزون بر این در دستور کار موسسه های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چرخش منظم موسسه های حسابرسی در دوره های زمانی چهارساله در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار با هدف ضمنی ارتقای کیفیت حسابرسی الزامی شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر ،۱۳۸۶) بنابراین می توان انتظار داشت که ویژگی های حسابرس از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی اثر گذار باشد.
۱- Hennes
بخش سوم) مشروعیت
۲-۹) مشروعیت سازمانی
مشروعیت در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است. سیستم اجتماعی متشکل از هنجارها، ارزش ها، عقاید وتعاریف می باشد و مشروعیت، درک عمومی مطلوب، صحیح و مناسب از اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی می باشد. این بدین معناست که به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود و یا به عبارتی دیگر هنگامی که اهداف، فعالیت ها و نتایج یک شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی درک شود به عنوان شرکتی قانونمند تلقی می گردد.
براساس تئوری مشروعیت، سازمان ها مستمرا درپی آن هستندکه اطمینان دهند درمحدوده هنجارهای جامعه شان عمل می کنند و فعالیت آنها مشروع ارزیابی می شود. با توجه به اینکه محدوده ها و هنجارها ثابت نیستند، در نتیجه سازمان ها ملزم به واکنش نشان دادن می شوند. نظریه مشروعیت بر این پایه استوار است که میان واحد تجاری و جامعه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند قرارداد اجتماعی وجود دارد و از آنجایی که انتظارات عمومی تغییر کرده است، تعریف مفهوم قرارداد اجتماعی کار ساده ای نیست. اما این مفهوم را می توان بیانگر انتظارات صریح و قطعی شمار زیادی از افراد جامعه در باره رفتار و عملکرد سازمان ها تعریف کرد. حرکت در مسیر فعالیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلند مدت منجر می شود.
منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد. از این رو بر اساس این تئوری، سازمان ها باید به پیامدهای انسانی ، محیطی و اجتماعی فعالیتشان توجه کنند. ابزار آگاه سازی جامعه از مسئولیت های اجتماعی شرکت و سازمان، افشاگری وگزارشگری اجتماعی است . افشا گری و گزارشگری اجتماعی فرآیند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است و گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از آنچه در گذشته بوده یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران” فراتر رفته و دیگر به طور سنتی حداکثر کردن سود معیار مطلوب عملکرد شرکت در نظر گرفته نمی شود و هنگامی که واحد های تجاری با رویدادهای اجتماعی و عمده ای روبه رو می شوند تغییراتی در رویه های گزارشگری آنها به وجود می آید تا به وسیله آن رویه ها، ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. از نظر حسابداری، افشای عمومی اطلاعات در جاهایی مثل گزارشات سالانه می تواند برای طرح های مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد و ماهیت استراتژیک صورت های مالی و سایر افشاهای مرتبط را مشخص کند.
تضمین برقراری یک رابطه مبتنی بر اعتماد، مهمترین و حیاتی ترین مهارت کلیدی است که برای داشتن یک مزیت رقابتی مورد نیاز است. از بین رفتن اعتماد عمومی هنگامی ایجاد می شود که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان مشاهده گردد. تقریبا تمامی ناکامی های پر سر و صدا و خبر ساز نشان دهنده تاثیر مشترک ناکامی ها در سه مقوله تجارت نظام راهبری و گزارشگری مالی است. مسائل تجاری آن طور که باید برای کاربران صورت های مالی افشا نمی شود، ساختارهای نظام راهبری در کشف و جلوگیری از آنها ناکام می ماند و در نتیجه ناکامی در گزارشگری مالی روی می دهد. هنگامی که واحد تجاری به شکست تجاری نزدیک می شود انگیزه تحریف گزارشگری مالی افزایش می یابد و در نتیجه شانس شکست گزارشگری نیز بالطبع افزایش خواهد یافت.شکست گزارشگری بزرگ اما بسیارساده بازارهای سرمایه درشرکت هایی مانند انرون¹ و وردکام² که دارایی هایی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار داشتند، تنها به خاطر خطاهایی در حد ۳۰۰ میلیون دلار که در اصطلاح حسابداری به عنوان هزینه بود و در ثبت به عنوان سرمایه گذاری نام برده شده بود، ضربه بزرگی به اقتصاد ایالات متحده آمریکا زدند و تحت عنوان ضربه به اعتماد عمومی، باعث سقوط بازارهای سهام در سال ۲۰۰۲ شدند. ریشه این خطا ناشی از ضعف سیستم های حسابداری و نظارتی آن شرکت ها بود، یعنی صرفا عدد ۳۰۰ میلیون دلار که باید در ستون هزینه می آمد به عنوان سرمایه گذاری مطرح شده بودو تاثیر آن فقط این بود که سودسهام
۱-Enron
۲-Worldcom
را چند دهم درصد بیشتر نشان می داد و باعث جلب سهامداران می شد. اما این اتفاق آن چنان بازتابی داشت که به سقوط بازار سرمایه و ورشکستگی شرکتی منجر شد که ارزش سهام آن تا پیش از این اتفاق ۹۰ دلار بود، اما با افشای این موضوع ارزش سهام این شرکت به کمتر از ۶۰ سنت رسید. پیامد این اتفاق این استنباط را قوت بخشید که بر گزارشگری مالی نباید تکیه کرد. اعتماد سرم
ایه ای بسیار فراتر از حجم فعالیت است و اگر اعتماد عمومی خدشه دار شود خسارتی که در یک نظام اقتصادی وارد می شود قابل جبران نیست و ضربه بزرگی به باور و اعتماد عمومی وارد می کند. فارغ از اینکه چه موضوعی و با چه حجمی در حال رخ دادن است و اطلاعات و استدلال های بعد از آن به چه نحوی و در چه سطحی ارائه می شود، باید توجه داشت که این پدیده ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن فعالان اقتصادی را مورد هدف قرار می دهند و بالطبع آن مشروعیت سازمانی یک شرکت مورد تهدید قرار می گیرد، این بدین معناست که کسب و حفظ مشروعیت سازمانی برای بقای شرکت حائز اهمیت است.
۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی
کسب مشروعیت به چندین دلیل لازم است. مشروعیت، به شرکت در زمینه ایجاد قابلیت اعتماد جهت دنبال کردن فعالیت های سازمانی خود کمک می کند. ذینفعان با شرکت هایی که مطابق هنجارهای اجتماعی رفتار می کنند بیشتر همکاری می کنند تا شرکت هایی که برخلاف آن هنجارها عمل می کنند. همچنین ذینفعان، شرکت را بهتر درک می کنند در نتیجه شرکت در نظر ذینفعان ارزشمندتر و با قابلیت پیش بینی بیشتر نمایان می گردد. مشروعیت به خودی خود یک منبع لازم جهت دستیابی به منابع دیگر برای انجام فعالیت های شرکت می باشد. بنابراین هنگامی که مشروعیت سازمانی آسیب دیده است مدیریت باید در راستای ساختارهای سازمان و جامعه حرکت کند به گونه ای که توسط عاملان اجتماعی پذیرفته شود تا مشروعیت را دوباره به دست آورد. بنابراین مدیریت استراتژیهایی را به کار خواهد گرفت و چنین استراتژی هایی یک پاسخ واکنشی به تجدید ارائه صورت های مالی می باشند.
۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت
هنگامی که ذینفعان در می یابند که شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید اجتماعی رفتار نکرده است مشروعیت سازمانی مورد تهدید قرار می گیرد و درنتیجه صورت های مالی تبدیل به یک رویداد ناخوشایند می شود که مشروعیت سازمانی یک شرکت را خدشه دار می کنند (فلدمن و همکاران ،۲۰۰۹). رهبران استراتژیک می توانند استراتژیهای خاصی را به کار گیرند تا این مشروعیت آسیب دیده را اصلاح کنند.
نیروی محرک جهت اجرای چنین استراتژی هایی جهت به دست آوردن مشروعیت می تواند توسط نظریه سازمانی توضیح داده شود. نظریه سازمانی شامل آن دسته از فرآیندهایی است که توسط آن فرآیندها، ساختارهای اجتماعی (که شامل اسناد، قوانین، هنجارها و ارزش های زیربنایی رفتار اجتماعی می باشند ) توضیح داده می شوند.
سه استراتژی مهم را که یک شرکت می تواند اتخاذ نماید بدین شرح توصیف می گردد :
۱- مدیریت می تواند تلاش کند که رویداد تهدید آمیز را از سازمان جدا کند، به عنوان مثال توسط انکار مسئله .
۲- تصمیم گیری مدیران نباید شدیدا تحت تاثیر رویداد تهدید آمیز باشد زیرا این مسئله می تواند با افزایش از دست دادن شهرت شرکت، مانع انجام فعالیت های آن شود .
۳- مدیران می توانند با ایجاد و یا تغییر کمیته حسابرسی و یا از طریق روش عدم همکاری، شرکت را بازسازی نمایند.
عدم همکاری می تواند با جایگزینی رهبران استراتژیک شرکت انجام پذیرد که اقدامی در جهت بازسازی شرکت است. بازسازی شرکت متداولترین استراتژی جهت جبران مشروعیت پس از تجدید ارائه صورت های مالی است. تغییر رهبران استراتژیک شرکت می تواند به دو شیوه انجام پذیرد؛ از طرفی شرکت ها می توانند هیئت اجرایی را جایگزین کنند یعنی مدیرعامل یا مدیر مالی ارشد و از طرفی دیگر، شرکت ها می تواند هیئت نظارت را جایگزین نمایند یعنی هیئت مدیره و یا کمیته حسابرسی.
این تغییرات روش مستقیم به دست آوردن مشروعیت نیست، بلکه نشان دهنده این است که شرکت مسئولیت خود را در قبال تجدید ارائه صورت های مالی به عهده می گیرد و سعی می کند از نو شروع کند. جایگزینی مدیران اجرایی می تواند مفید باشد زیرا آنان به عنوان “وجهه” سازمان توسط ذینفعان دیده می شوند. از اینرو مدیران اجرایی در قبال صورت های مالی احساس مسئولیت می کنند بنابراین حذف این “تاثیرات بد” از شرکت می تواند موثر باشد .
طی مطالعات صورت گرفته، تغییر مدیر عامل و مدیر مالی ارشد در شرکت های که تجدید ارائه صورت های مالی دارند در مقایسه با شرکت هایی که تجدید ارائه ندارند بیشتر است. اما در مطالعاتی دیگر که تغییرات مدیر عامل و مدیر مالی ارشد را پس از یک تجدید ارائه صورت های مالی در دوره بعد از ساربنز اکسلی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن بود که تغییر مدیرعامل پس از تجدیدارائه صورت های مالی بیشتر نیست. با این وجود مطابق با تحقیقات قبلی، احتمال تغییر مدیر عامل در شرکت های که اقدام به ارائه مجدد صورت های مالی می کنند در مقایسه با شرکت های که ارائه مجدد صورت های مالی ندارند بیشتر است .
در اقدامات یک شرکت جهت منظم کردن مدیران اجرایی تغییر و دگرگونی وجود دارد، بدین معنا که شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت ها مالی می توانند به جای پایان بخشیدن به کار مدیران از دادن پاداش به آنان خودداری کرده و یا آن را کاهش دهند. علت این کار این است که پایان دادن به کار مدیران برای یک شرکت کاملا هزینه بر است و می تواند به عنوان یک آنالیز هزینه- سود (منفعت) مورد بررسی قرار گیرد، بدین صورت که هزینه های حاصل از پایان بخشیدن به کار مدیران شرکت با منافع حاصل از بازسازی اعتماد عمومی و کسب مجدد مشروعیت مقایسه گردد.
در بررسی های انجام شده مشخص گردید که مدیران مالی ارشد نسبت به مدیران عامل احساس م
سئولیت بیشتری در قبال صورت های مالی می کنند. یافته ها نشان می دهند که جایگزینی مدیران مالی ارشد و کاهش پاداش آنان نسبت به مدیران عامل پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیشتر است. با این وجود این یافته ها تنها زمانی حفظ می شوند که شرکت ها در معرض خطر دادخواهی و دعوی قضایی باشند، تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که تغییر مدیران مالی ارشد اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط بین صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی دارد اما تغییر مدیران عامل اثر تعدیل کننده قابل توجهی ندارد.
۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی
در خاتمه این مبحث اقداماتی جهت نیل به هدف بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی ارائه می گردد که به شرح ذیل می باشند :
آیین نامه های اخلاقی کارآمد باید فعال باشند و به طور مستمر نظارت شوند.
مدیریت باید بیشترین تاکید را بر اثر بخشی مدیریت مالی و کنترل ها اعمال کند.
انگیزه های ارائه اطلاعات مالی نادرست باید کاهش یابد.
هیئت مدیره باید نظارت خود را بر مدیریت اجرایی بهبود بخشد.
تهدیدات استقلال حسابرس باید در فرآیندهای نظام راهبری سازمانی و توسط خود حسابرسان مورد توجه بیشتری قرار بگیرد .